Fejlesztő munkacsoportok

GINOP-6.2.3-17-2017-00012

Együttműködés a dunántúli agrár szakképzés fejlesztéséért

Fejlesztő munkacsoportok

Az intézményi szintű helyzetelemzést követően munkacsoportokat hoztunk létre a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt ajánlása alapján az intézményi fejlesztések támogatása érdekében. A fejlesztés tartalmát, azaz a fejlesztési területeit minden esetben az intézményi szükségletek határozták meg.

A munkacsoportok – a feladatok függvényében – eltérő időtartammal működtek. Munkájukat, fejlesztő tevékenységüket külső szakértő támogatta.

Feladatuk a fejlesztések megtervezése, a fejlesztések intézményi bevezetésének támogatása, illetve az intézményi dokumenxtumok átdolgozásának, módosításának segítése, szükség esetén új dokumentum elkészítése.

 Az alábbi munkacsoportok működtek a projektben:

1.Mérési – értékelési fejlesztő munkacsoport

Feladata: bemeneti és kimeneti mérések lebonyolítása, illetve a diagnosztikus mérések alapján az adott tantárgyhoz kapcsolódó  tanmeneteket átdolgozása

Eredmény:

 • Minta mérőeszközök készítése „(alternatív mérőeszközök gyűjteménye (anyanyelv, szövegértés, matematika)
 • Tanári és tanulói motiváció mérésére alkalmas kérdőívek összeállítása
 • Elégedettségi kérdőívek készítése (tanári, tanulói, tanár-diák kapcsolat)

2.Alapkompetencia-fejlesztő munkacsoport – matematika/szövegértés

Feladata:  konzorciumi szinten használható egységes feladatbank elkészítése- kiemelten a lemorzsolódásban érintett tanulók fejlesztése érdekében

Eredmény:

Szövegértés:

 •  A feladatbank 55 db szöveget + feladatsort tartalmaz szövegtípusok szerint csoportosítva – elbeszélő típusú 24db, magyarázó típusú 15db, dokumentum típusú 16db

 Matematika:

 • A feladatbank 139db feladatot tartalmaz tartalmi területek szerint csoportosítva.
 • Mennyiségek és műveletek 37db
 • Hozzárendelések és összefüggések 31db
 • Alakzatok síkban és térben 55db
 • Események statisztikai jellemzői és valószínűsége 16db

3.Tanulásmódszertani fejlesztő munkacsoport

Feladata:

 • A kooperatív módszer megismerése kiscsoportos foglalkozás keretében
 • Konzultáció a megismert tanulási eljárásról; a kooperáció helye és szerepe a SPEM tantárgyakban
 • Óraterv/ részlet készítése csoport munkában
 • Óratervek elemzése szakmai tapasztalat megosztása és értékelése

Eredmények:

 • Kooperatív óraszervezés-óravázlatok
 • Projektek- minták

4.SNI-BTM tanulókat fejlesztő munkacsoport

Feladata: A SNI-BTM tanulók speciális fejlesztésére való felkészítés

Eredmények:

 • Szakirodalmi jegyzék
 • Feladat és módszerbank
 • Differenciált és kooperatív óraterve

5.Korai jelzőrendszer működtetése – Családi háttér vizsgálati munkacsoport

Feladata:

 • A szociometriai vizsgálatok típusainak, lépéseinek, eljárásrendjének megismerése
 • Szociometriai vizsgálat elvégzése a 9. évfolyamon

Eredmények:

 • Szociometriai vizsgálathoz kapcsolódó kérdőívek, adatgyűjtő táblák
 • Tanuló-megismerési módszerleírások (adaptáció GINOP 6.2.2.)
 • A korai jelzőrendszer bevezetésének és működtetésének eljárásrendje

6.Pályaorientációs fejlesztő munkacsoport

Feladata

 • A pályaorientációval kapcsolatos ismeretek, fogalmak bővítése
 • Intézmény alapdokumentumainak áttekintése, pályaválasztással pályaorientációval kapcsolatos elvárások tanulmányozása, megjelenítése a munkatervekben
 • Az intézmény pályaorientációs eljárásrendjének kidolgozása

Eredmények:

 • Motivációs kérdőív
 • Linkgyűjtemény a pályaorientációs kérdőívekhez
 • Eljárásrend

Tananyagfejlesztés

A projekt indikátorai között szerepelt új tananyaegységek kidolgozása, amelyek a módszertana a tanulók alapkompetenciájának fejlesztésére irányul.

A kompetenciaalapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma

A konzorcium 6 db tananyag, módszertan kidolgozását vállalta, melyet teljesített, 3 szövegértés és 3 matematika területen.

3 alkalommal tartottunk a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó tudásmegosztást, melyen 57 fő pedagógus vett részt és kapott intézményi részvételi igazolást.

A tananyagfejlesztést 6 pedagógus végezte támogató szakértő segítségével. 6 db tananyagfejlesztés – moduláris rendszerben szövegértés_ 3 téma feldolgozása 5 tanóra+1összegző+1értékelő óra, matematika_3 téma feldolgozása 8 tanóra+1 összegző+1értékelőóra (óravázlatok, módszertani segédletek).

A tananyagok tesztelése 10 órában, 3 tudásmegosztó –disszeminációs- műhelyben a tananyagok megismertetése a konzorciumi pedagógusokkal.

Tananyag témájaFejlesztést végző pedagógusIntézmény
Shakespeare világa  9. évf. szövegértésKisgyura BrigittaSzéchenyi Zs. Mg-i Szg. Szki és Koll.
Utazás a történetek világába 9. évf. szövegértésFelde Erika TímeaKinizsi P. Élelmiszeripari Szg. és Szki
Reformkor-forradalom-szabadságharc  9. évf. szövegértésPéti CsillaAM DASzK Csapó D. Mg-i Szg. Szki és Koll.
Függvények 9. évf. matematikaKosztich AndásAM DASzK Móricz Zs. Mg-i Szg. Szki és Koll.
Másodfokú egyenletek bevezetése 10. évf. matematikaFábián NikolettAM DASzK Apponyi S. Mg-i Szg. Szki és Koll.
Geometria 9-11. évf. matematikaFőfainé Balics ViktóriaAM DASzK Csapó D. Mg-i Szg. Szki és Koll.

A 6 munkacsoport, illetve a tananyagfejlesztést végző csoportok által létrejött dokumentumok a konzorcium valamennyi intézménye számára bemutatásra került, illetve fejlesztések beépültek az intézmények napi gyakorlatába.

Skip to content