SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Étkezés

Étkezés

Tájékoztató iskolai, kollégiumi étkezés igénybevételéről

2023/2024-ES TANÉV

 

A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézményben és kollégiumban résztvevő tanulók részére az étkeztetést ajánlat alapján megkötött szerződés szerint Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. szolgáltatja.

Az étkezési feladatokat a szerződés alapján a szolgáltató tanítási napok időtartama alatt naponta biztosítja.

 

Az étkezés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat Jakab Dominika Fanni (elérhetősége: 74/311-277/ 212 mellék, etkezes@deliaszc.hu) látja el az alábbiak szerint:

 

Az étkezés megrendelése:

 • Minden év június 30-ig a szülő nyilatkozik a 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet megfelelő mellékletén arról, hogy a tanév végéig milyen étkezést kér gyermekének és milyen módon téríti azt.
 • A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni.
 • Tanév közben is van lehetőség étkezés megrendelésére: a gazdasági csoportnál, az etkezes@deliaszc.hu címen, melyet a megrendelés leadását követő héttől tudunk biztosítani.

 

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, a Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez - NY-1.-K. nyomtatvány kitöltésével tudja igényelni.  Az igénybejelentőt a tanuló szülője/gondviselője tölti ki, írja alá.

Csak EREDETIBEN kitöltött, aláírt nyomtatványokat fogadunk el, melyet személyesen, postán lehet leadni a kapcsolattartónál.

 

Napi étkezés folyamata:

- A kollégiumi tanulók a reggelit és a vacsorát, az iskolai tanulók az ebédet étkezési kártyával tudják igénybe venni. A tanulók az első kártyát ingyenesen kapják, melyet a tanév végén kötelező leadni. A kártya elvesztése, pótlása, rongálódása esetén 3500.- Forint pótdíjat kell fizetni.

- A diákok az étkezést csak a kártyaolvasó zöldjelzése alapján vehetik igénybe.

- A kártya elvesztését a tanuló köteles bejelenteni, az új kártya megérkezéséig a tanuló ideiglenes kártyát kap.

 

 

Az étkezés lemondása:

 • A kollégiumban és az iskolában az étkezési ügyintézőnél telefonon (74/311-277/ 212 mellék) vagy e-mailben (etkezes@deliaszc.hu) jelezhetik legkésőbb 9.00 óráig.
 • Amennyiben a szülő nem mondja le az étkezési igényt, de az osztályfőnöknek és a kollégiumi nevelőknek információja van a gyermek betegségéről/hiányzásról, a fenti elérhetőségen jelzi a kapcsolattartónak.

 

Amennyiben az étkezés lemondása 9.00 óráig megtörténik, a következő naptól már nem kerül kiszámlázásra az étkezés.

Fontos, hogy a lemondásra kerülő napokat és a lemondani kívánt étkezéseket pontosan adják meg a szülők. Amennyiben az előzetes lemondáshoz képest változás áll be, azt a kapcsolattartónak jelezni kell.

 

Az étkezés formáján hónap közben változtatni nem lehet!

Az intézmények az étkezést hetente rendelik meg, a lemondásokkal illetve plusz igényekkel naponta korrigálják a rendelést a szolgáltató felé.

 

Végleges lemondás, kiiratkozás esetén: elszámoló egyenleg kérhető az etkezes@deliaszc.hu elérhetőségein. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges! Lemondó nyilatkozat: Nyilatkozat az étkezés igénybevételének lemondásáról Ny-4. Lemondás esetén a tartozást egyösszegben be kell fizetni!

 

Étkezési térítési díj:

Az iskolai és kollégiumi ellátást igénybe vevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt.151. § (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés személyi térítési díját, ezen a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B. § által biztosított normatív kedvezmények figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg.

 

A térítési díj a szolgáltató által megadott mindenkor érvényes nyersanyagár + áfa mértékű, amelyet az Intézmény évente egy alkalommal felülvizsgál.

 

A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül (2023. augusztus 05-én érvényes):

 

Technikum, szakképző iskola

 • ebéd                          - Ft/fő/nap

 

kollégiumi ellátás

 • reggeli - Ft/fő/nap
 • ebéd             - Ft/fő/nap
 • vacsora - Ft/fő/nap
 • összesen - Ft/fő/nap

 

A térítési díj kedvezményei:

Az 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §. értelmében:

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

- az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

- a tizennyolc éven aluli,

- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok köre:

A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett:

 • A gyermekek számában bekövetkezett változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni.
 • Az eltartott gyermekek számának meg változása esetén az új térítési díjat, a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
 • A rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén a való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát.
 • A nevelésbe vett, illetve utógondozói ellátásban részesülő gyermek estén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője a kormányrendelet 9. számú melléklet szerinti igazolást nyújtja be az intézményvezetőnek.
 • Tartós betegség fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, ennek hiányában a szakorvosi igazolás másolatát nyújtja be a szülő.
 • Fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.
 • A fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésének igénybevételéhez a kötelezettnek a gyermek fogyatékosságáról külön igazolást nem kell benyújtania.
 • A kedvezményt csak érvényes igazolás bemutatása mellett lehet igénybe venni. Szeptember 1-től csak a július 31-ig beküldött igazolások esetén tudjuk érvényesíteni. A tanév közben beküldött igazolások esetén a beérkezést követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

Az ellátás igénylése során a fenti okmányok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebiek.

Nem szükséges ismételten benyújtani a jogosultságot igazoló okmányokat, amennyiben az igénylő ugyan annál a többcélú vagy közös igazgatású intézménynél igényel más gyermekjóléti alapellátást, ahol jelenleg is ellátásban részesül, feltéve, hogy az okmányok három hónapnál nem régebiek.

 

Térítési díj fizetése:

Az étkezési térítési díjat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni. A módosítások az azt követő hónapban kerülnek korrigálásra a térítési díjon belül. A szülő a tárgyhónapban megadott fizetési napokon befizeti a térítési díjat. Fizetési felszólítás kerül kiküldésre, amennyiben fizetési határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre a térítési díj. 1 hónap tartozás felhalmozása után étkezést nem rendel az iskola a térítési díj megfizetéséig. 

 

A befizetés történhet:

Számla ellenében - minden hónap 10-15 napja között történik a térítési díj fizetése.

 • Banki átutalással a 10046003-00283968-0000000 számú bankszámlára, az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a számla számát, a „kollégiumi” vagy „menza” étkezés és „Szekszárd” azonosítót az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és visszautalásra kerül.
 • Készpénzátutalási megbízással (csekken). A tanuló részére a számlák kiosztásával együtt kerül átadásra a csekk.
 • Rendkívüli esetben készpénzben az intézmény pénztárában, nyitvatartási időben.

 

Az étkezési térítési díjak összegének és a kedvezmények biztosításának meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően történik.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni, ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

 

Az étkezés igénybevételére szolgáló dokumentumok, tájékoztatók, étkeztetéssel kapcsolatos információk a www.csaposuli.huhonlapon, az ÉTKEZÉS menüpont alatt is elérhetőek, letölthetök.    

 

 

Szekszárd, 2023.08.05.

 

 

 

Fülöp Mónika

igazgató


Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Telefon: +36 74 311-277

E-mail: info@csaposuli.hu

OM azonosító: 036410/034


2024Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium