SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Moodle
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Étkezés

Étkezés

Tájékoztató iskolai, kollégiumi étkezés igénybevételéről

2023/2024-ES TANÉV

 

A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézményben és kollégiumban résztvevő tanulók részére az étkeztetést ajánlat alapján megkötött szerződés szerint Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. szolgáltatja.

Az étkezési feladatokat a szerződés alapján a szolgáltató tanítási napok időtartama alatt naponta biztosítja.

 

Az étkezés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat Jakab Dominika Fanni (elérhetősége: 74/311-277/ 212 mellék, etkezes@deliaszc.hu) látja el az alábbiak szerint:

 

Az étkezés megrendelése:

 • Minden év június 30-ig a szülő nyilatkozik a 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet megfelelő mellékletén arról, hogy a tanév végéig milyen étkezést kér gyermekének és milyen módon téríti azt.
 • A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni.
 • Tanév közben is van lehetőség étkezés megrendelésére: a gazdasági csoportnál, az etkezes@deliaszc.hu címen, melyet a megrendelés leadását követő héttől tudunk biztosítani.

 

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, a Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez - NY-1.-K. nyomtatvány kitöltésével tudja igényelni.  Az igénybejelentőt a tanuló szülője/gondviselője tölti ki, írja alá.

Csak EREDETIBEN kitöltött, aláírt nyomtatványokat fogadunk el, melyet személyesen, postán lehet leadni a kapcsolattartónál.

 

Napi étkezés folyamata:

- A kollégiumi tanulók a reggelit és a vacsorát, az iskolai tanulók az ebédet étkezési kártyával tudják igénybe venni. A tanulók az első kártyát ingyenesen kapják, melyet a tanév végén kötelező leadni. A kártya elvesztése, pótlása, rongálódása esetén 3500.- Forint pótdíjat kell fizetni.

- A diákok az étkezést csak a kártyaolvasó zöldjelzése alapján vehetik igénybe.

- A kártya elvesztését a tanuló köteles bejelenteni, az új kártya megérkezéséig a tanuló ideiglenes kártyát kap.

 

 

Az étkezés lemondása:

 • A kollégiumban és az iskolában az étkezési ügyintézőnél telefonon (74/311-277/ 212 mellék) vagy e-mailben (etkezes@deliaszc.hu) jelezhetik legkésőbb 9.00 óráig.
 • Amennyiben a szülő nem mondja le az étkezési igényt, de az osztályfőnöknek és a kollégiumi nevelőknek információja van a gyermek betegségéről/hiányzásról, a fenti elérhetőségen jelzi a kapcsolattartónak.

 

Amennyiben az étkezés lemondása 9.00 óráig megtörténik, a következő naptól már nem kerül kiszámlázásra az étkezés.

Fontos, hogy a lemondásra kerülő napokat és a lemondani kívánt étkezéseket pontosan adják meg a szülők. Amennyiben az előzetes lemondáshoz képest változás áll be, azt a kapcsolattartónak jelezni kell.

 

Az étkezés formáján hónap közben változtatni nem lehet!

Az intézmények az étkezést hetente rendelik meg, a lemondásokkal illetve plusz igényekkel naponta korrigálják a rendelést a szolgáltató felé.

 

Végleges lemondás, kiiratkozás esetén: elszámoló egyenleg kérhető az etkezes@deliaszc.hu elérhetőségein. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges! Lemondó nyilatkozat: Nyilatkozat az étkezés igénybevételének lemondásáról Ny-4. Lemondás esetén a tartozást egyösszegben be kell fizetni!

 

Étkezési térítési díj:

Az iskolai és kollégiumi ellátást igénybe vevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt.151. § (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés személyi térítési díját, ezen a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B. § által biztosított normatív kedvezmények figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg.

 

A térítési díj a szolgáltató által megadott mindenkor érvényes nyersanyagár + áfa mértékű, amelyet az Intézmény évente egy alkalommal felülvizsgál.

 

A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül (2023. augusztus 05-én érvényes):

 

Technikum, szakképző iskola

 • ebéd                          - Ft/fő/nap

 

kollégiumi ellátás

 • reggeli - Ft/fő/nap
 • ebéd             - Ft/fő/nap
 • vacsora - Ft/fő/nap
 • összesen - Ft/fő/nap

 

A térítési díj kedvezményei:

Az 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §. értelmében:

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

- az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

- a tizennyolc éven aluli,

- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok köre:

A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett:

 • A gyermekek számában bekövetkezett változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni.
 • Az eltartott gyermekek számának meg változása esetén az új térítési díjat, a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
 • A rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén a való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát.
 • A nevelésbe vett, illetve utógondozói ellátásban részesülő gyermek estén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője a kormányrendelet 9. számú melléklet szerinti igazolást nyújtja be az intézményvezetőnek.
 • Tartós betegség fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, ennek hiányában a szakorvosi igazolás másolatát nyújtja be a szülő.
 • Fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.
 • A fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésének igénybevételéhez a kötelezettnek a gyermek fogyatékosságáról külön igazolást nem kell benyújtania.
 • A kedvezményt csak érvényes igazolás bemutatása mellett lehet igénybe venni. Szeptember 1-től csak a július 31-ig beküldött igazolások esetén tudjuk érvényesíteni. A tanév közben beküldött igazolások esetén a beérkezést követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

Az ellátás igénylése során a fenti okmányok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebiek.

Nem szükséges ismételten benyújtani a jogosultságot igazoló okmányokat, amennyiben az igénylő ugyan annál a többcélú vagy közös igazgatású intézménynél igényel más gyermekjóléti alapellátást, ahol jelenleg is ellátásban részesül, feltéve, hogy az okmányok három hónapnál nem régebiek.

 

Térítési díj fizetése:

Az étkezési térítési díjat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni. A módosítások az azt követő hónapban kerülnek korrigálásra a térítési díjon belül. A szülő a tárgyhónapban megadott fizetési napokon befizeti a térítési díjat. Fizetési felszólítás kerül kiküldésre, amennyiben fizetési határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre a térítési díj. 1 hónap tartozás felhalmozása után étkezést nem rendel az iskola a térítési díj megfizetéséig. 

 

A befizetés történhet:

Számla ellenében - minden hónap 10-15 napja között történik a térítési díj fizetése.

 • Banki átutalással a 10046003-00283968-0000000 számú bankszámlára, az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a számla számát, a „kollégiumi” vagy „menza” étkezés és „Szekszárd” azonosítót az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és visszautalásra kerül.
 • Készpénzátutalási megbízással (csekken). A tanuló részére a számlák kiosztásával együtt kerül átadásra a csekk.
 • Rendkívüli esetben készpénzben az intézmény pénztárában, nyitvatartási időben.

 

Az étkezési térítési díjak összegének és a kedvezmények biztosításának meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően történik.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni, ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

 

Az étkezés igénybevételére szolgáló dokumentumok, tájékoztatók, étkeztetéssel kapcsolatos információk a www.csaposuli.huhonlapon, az ÉTKEZÉS menüpont alatt is elérhetőek, letölthetök.    

 

 

Szekszárd, 2023.08.05.

 

 

 

Fülöp Mónika

igazgató


Partnereink

 • Babits Mihály Kulturális Központ
 • Bayer Crop Science Magyarország (Dekalb)
 • https://szasz-sorozo.hu/hu/
SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

  • Telefon: +36 74 311-277

   E-mail: info@csaposuli.hu

   OM azonosító: 036410/034


  2023Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium