SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

A házirend mellékletei:

 1. sz. Tűzriadó terv
 2. sz. A magatartás és szorgalom érdemjegyek feltételei, a tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei
 3. sz. Egyéb tantermekre vonatkozó rendszabályok

Az intézmény házirendje

Az intézmény neve: Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Az intézmény székhelye:            7100 Szekszárd, Palánk 19.

Levelézési cím:                           7100 Szekszárd, Pf.: 61.

OM azonosító: 036410

Elfogadás dátuma: 2021.08.30.

Jóváhagyásának dátuma: 2021.

Hatályba lépés ideje: jóváhagyás kézhezvétele után

Jóváhagyó fenntartói határozat száma:

Hozzáférhetőség: A házirend megtekinthető az iskola könyvtárában, illetve az iskola honlapján és a kollégiumi faliújságra kifüggesztésre kerül. Az intézménybe újonnan beiratkozó diákok, illetve szüleik az iskola honlapján tájékozódhatnak.

Személyi hatálya: A házirend előírásai elsősorban az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkoznak, de az intézményi élet jellegéből adódóan rendelkezései egyes esetekben az intézmény dolgozóit és a szülőket is érintik.

Területi hatálya: A házirend az iskolai életre (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is, valamint a szakmai gyakorlóhelyeket) és az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre terjed ki.

Időbeni hatálya: A házirend előírásait az intézménybe történő belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként tartott kötelező, az intézményen kívüli foglalkozások és programok alatt kötelesek az érintettek betartani.

Felülvizsgálat: jogszabályi változás esetén, illetve diákönkormányzati, nevelőtestületi, iskolaszéki kezdeményezés esetén.

Az iskola működésének rendjével kapcsolatos jogszabályok, Nemzeti Köznevelési törvény 20/2012. EMMI rendelet, 2019. évi LXXX. törvény a Szakképzésről, 2012. 1. törvény a Munka Törvénykönyvéről az iskola könyvtárában elhelyezett számítógépen megtekinthetők.

 

 

 1. A tanulók kötelezettségei
 2. Részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlaton.
 3. Az iskola és a kollégium vezetői, oktatói, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, segítse rászoruló tanulótársait.
 4. Eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének.
 5. Tartsa be az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások valamint a digitális oktatásrendjét, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés szabályait, az iskola és a kollégium szabályzatainak előírásait.
 6. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészséget és biztonságot védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó oktatónak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérül.
 7. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, működjön közre saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, rendezvények előkészítésében, lezárásában.
 8. Az iskolai tanulmányaival összefüggésben jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni. A tanuló kártérítésre kötelezett a a MunkaTörvénykönyve 179. § szerint. A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

(3) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

(4) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

 1. Az iskolától felvett eszközökkel (könyvtári könyv, szerszámok, munkaruha, kollégiumi felszerelés stb.) a kitűzött határidőre, de legkésőbb tanulói jogviszonya bármely okból történő megszűnése esetén köteles elszámolni.
 2. Az iskola tanulója a gyakorlati képzés keretében köteles a Munka törvénykönyve, valamint a Szakképzési törvény rá vonatkozó paragrafusait betartani.
 3. Menzai és kollégiumi térítési díjat átutalással, készpénz átutalási megbízással, vagy az iskola pénztárába történő befizetéssel rendezni köteles. Menzáról, kollégiumból való kiiratkozását szülői engedéllyel kérelmezze (nagykorú tanuló írásban kérelmezheti a szolgáltatás megszüntetését).
 4. A mindenkori hetes "Az iskola belső rendje" 9. pontjában foglaltak szerint köteles eljárni.
 5. Az iskola és a kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán és kollégiumon kívüli rendezvényeken is kötelesek a tanulók a házirend szabályait betartani.
 • A kötelességek elmulasztása fegyelmi, kártérítési felelősségre vonással jár.
 • A szakmai gyakorlatokon, illetve a kijelölt napokon a tanuló köteles az előírt munkaruhában megjelenni.
 1. A digitális munkarend idejére külön eljárás rendet alkalmazunk, amelyben rögzítjük a tanulók kötelezettségeit.
 2. A tanulók jogai
 3. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, számára védelmet biztosítsanak fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 4. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
 5. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon.
 6. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba.
 7. A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.
 8. Az osztályozó vizsgák a félév, illetve a tanév zárása előtt két héttel kerülnek megszervezésre. A tanulmányok alatti vizsgák (javító-, pótló-, különbözeti- és osztályozó vizsgák) rendjét a 20/2012. EMMI rendelet 24. fejezet 64.§-78.§-ai alapján szervezi az iskola.
 9. Kollégiumi ellátásban részesüljön.
 10. Tanulmányai során - a pedagógiai programban és a képzésére vonatkozó vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között - a tanuló megválassza a tanulni kívánt tantárgyakat és azok szintjét, valamint ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító oktatókat.
 11. Igénybe vegye az iskolában és a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit, (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai terem, nyelvi labor, sport - és szabadidős létesítmények).
 12. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató munkájáról, az iskola működéséről az osztályközösség, a diákönkormányzat révén, vagy az igazgatói fogadóórán. Javaslatot tegyen tanulmányait érintő kérdésekben.
 13. Tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül - az iskolaszéktől a 15. napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon.
 14. Részt vegyen a diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását, (legalább 8 fő, igazgató felé bejelentési kötelezettséggel), tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport -, valamint más köröknek - ha törvény másképp nem rendelkezik - az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.
 15. Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
 16. Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában (iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, iskolaszék, fegyelmi bizottság, évi rendes diákközgyűlés).
 17. Kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.
 18. Kérje átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe.
 19. Választó és választható legyen a diákképviseletbe.
 20. Szociális ügyekben az osztályfőnökétől, kollégiumi csoportvezetőjétől a törvényben meghatározott esetekben segítséget kérjen.
 21.  A gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, melyeket a Munka törvénykönyve és a Szakképzési törvény biztosít.
 22. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint jogvitát kezdeményezhet.
 23. A szakképzésben résztvevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani.
 24. A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni.
 25. Az éves munkatervben meghatározott időpontban összehívásra kerülő rendes évi diákközgyűlésen ismertesse véleményét az intézményben folyó munkáról, javaslatokat tegyen változtatásokra. Rendkívüli diákközgyűlést a tanulók nagyobb csoportja írásbeli kezdeményezésére köteles az iskola igazgatója összehívni. Tanulók nagyobb csoportjának tekintendő: szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók, szakiskolai képzésben résztvevő tanulók, szakképző évfolyam tanulói, és kollégista tanulók legalább 40 %-a. Az írásbeli kezdeményezésnek tartalmaznia kell a rendkívüli közgyűlés összehívásának okát, valamint a kezdeményezők nevét és aláírását.
 26. Rendszeres egészségügyi szűrésben részesül (belgyógyászati, fogászati, szemészeti).
 27. Részt vehet a mindennapi testedzésen, részt vehet sportkörben.

 

 1.  
 • Az iskola belső rendje
 1. A gyakorlati oktatás 600 óra előtt nem kezdődhet és 2100 óránál tovább nem tarthat, 18 év felettiek esetén ettől eltérő módon is szervezhető. j ly
 2. A tanüzemi munka 600 - 1800 óra között szervezhető.
 3. Az iskola által szervezett szakmai előkészítő gyakorlati órák időtartama 45 perc, amelyekből legfeljebb 4 szünet nélkül megtartható, de azt követően legalább egy 25 perces szünetet kell tartani. Az OKJ szerinti képzés szakmai gyakorlatai 60 percesek.
 4. A tanítási órát zavarni nem szabad. (Kivéve indokolt esetben az igazgató engedélyével.)
 5. Lázasan, betegen a tanuló nem járhat iskolába és nem tartózkodhat a kollégiumban sem.
 6. Hiányzás esetén a tanuló vagy szülője az első napon jelentse be a hiányzás okát telefonon.
 7. Étkezést és kollégiumi ellátás az iskola által kijelölt személynél mondható le kizárólag írásban az etkezes@deliaszc.hu e-mail címen, minden nap 9 óráig.
 8. Adott tanítási napon a tanuló csak az osztályfőnök, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes engedélyével maradhat távol tanítási óráról. Az iskolát csak a szülő (gondviselő) tudtával hagyhatja el.
 9. Minden osztályban hetenkénti váltással egy tanuló végzi a hetesi teendőket.
  A hetes kötelezettségei:
 • számba veszi a hiányzókat, jelent,
 • ha becsengetés után 10 perccel nem érkezik oktató az órára, jelentenie kell az igazgatóhelyettesnek,
 • távozáskor ellenőrzi az osztály tisztaságát, a lámpákat leoltja,
 • ha bármilyen rendellenességet, rongálást tapasztal, jelenti az órát tartó oktatónak.
 1. Szeszes ital, kábítószer és egyéb tudatmódosító szer fogyasztása az iskolában, a tanüzemben és az iskola által szervezett valamennyi foglalkozáson tilos.
 2. Az intézmény tanulóinak dohányozni az intézmény területén tilos.
 3. Kártyázás, szerencsejáték az iskolában és a gyakorlóhelyen egyaránt tilos.
 4. A tanulók kötelesek az iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken alkalomhoz illő ruházatban megjelenni.
 5. A tanulók az iskola létesítményeit, tancélú helyiségeit csak oktató felügyeletével használhatják.
 6. Tilos az életet, testi épséget veszélyeztető, vagy egészségre káros eszközöket (tőröket, gázsprayket, lőfegyvereket) iskolába, gyakorlati munkahelyre, iskolai rendezvényre hozni.
 7. Minden tanuló köteles a balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat, valamint a bombariadóra kiadott intézkedéseket betartani. Baleset esetén a tanuló köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, saját érdekében, a jelenlévő oktatótól vagy dolgozótól.
 8. A mobiltelefon és egyéb elektronikai eszközök használata a tanórát, a gyakorlati foglalkozást nem zavarhatja, ezért használata nem megengedett. Tanítási óra ideje alatt a tanulók kötelesek kikapcsolt állapotban a táskájukban tartani a készülékeket. Tilos az iskolába hozni a tanulói jogviszonnyal összefüggésbe nem hozható nagy értékű tárgyakat (ezek eseti megőrzése sem biztosított). Természettud. jav. digitális – eljárás rend portfólió készítés oktatói engedéllyel
 9. A tanulók által pályázatra készített dolgozatok, valamint a tanulmányok, záró dolgozatok a tanulói jogviszony megszűnése után az iskola tulajdonába kerülnek. A megőrzésükről az iskolai könyvtár gondoskodik az iratkezelési szabályzatnak megfelelően.
 10. Az intézmény igazgatója a tanulók és a gondviselők számára fogadóórát tart. A fogadóóra megtartásának rendje az intézményre vonatkozó speciális fejezetben található.
 11. A témazáró dolgozatokat annak időpontja előtt legalább két tanítási órával köteles az oktató bejelenteni. Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető két témazáró dolgozatnál több megírására. A diák joga, hogy témazáró dolgozatát, annak beszedésétől számított két tanítási héten belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő a témazáró dolgozatokat fogadóórán tekintheti meg.
 12. Az iskola a tanítási év utolsó napján megszünteti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette.

 

 1.  
 2. A mulasztások igazolása
 3. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.
 4. Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló
 • előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • beteg volt és ezt igazolja (szülői ellenjegyzéssel)
 • hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése, vagy
 • egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni.
 1. Ha a tanuló nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. A mulasztásokról a 20/2012. EMMI rendelet V. fejezet, 51.§ (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.) bekezdés alapján jár el az iskola.
 2. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola igazgatója értesíti az illetékes a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.
 3. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
 4. az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
 5. az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
 6. Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,
 7. egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
 8. és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
 9. Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
 10. Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).
 11. Ha a tanuló mulasztása az (e) pontban meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól.
 12. Ha a tanuló tanóráról késik, annak időtartama az elektronikus naplóban kerül nyilvántartásba. Ha a késés percei elérik a 45 percet, 1 igazolatlan óraként kezelendő. A késés igazolására a IV/2 pont az irányadó.
 13. Engedély adható a távolmaradásra a kötelező foglalkozásokról:
 • egy tanítási óráról az igazgató, igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök ad felmentést,
 • egy tanévben összesen 3 napot a szülő is igazolhat, melynek napját előzetesen a szülő írásban jelzi az osztályfőnöknek,
 • 3 napnál hosszabb távollétet az osztályfőnökkel történt előzetes megbeszélés után az igazgató engedélyezhet.
 1. A hiányzások igazolása legkésőbb a hiányzást követő nyolc tanítási napon belül történik.

  1.  

 

III. Az iskola belső rendje

 1. Az első tanítási óra kezdete 740

            Tanórák rendje:                                                                       

 1. óra740    -825  
 2. óra830    -915
 3. óra925  -1010
 4. óra1020  -1105                            
 5. óra1115  -1200                            
 6. óra1210  -1255                            
 7. óra1300  -1345                            
 8. óra1400   -1445                            

Iskolai menzán étkezni 1215  - 1430 között lehet, amennyiben a tanuló végzett a napi kötelező tanórai foglalkozásával.

 1. Tanórán kívüli foglalkozások 710 - 735 és 1300 – 1600 között szervezhetők.
 2. Kollégiumi foglalkozások rendje:

1400 – 1600      Szabadfoglalkozás

1600 – 1645      Kötelező tanórák

1655 – 1740          Kötelező tanórák

1740 – 1815          Vacsora

1815 – 1900          Kötelező tanórák

1900 – 2100      Csoportfoglakozások, szakkörök, szabadidő

2100 – 2200      Készülődés a takarodóra

2200-                Takarodó

 1. Az iskola területét csak célirányosan a következő tanórára haladva, a közlekedési szabályok betartásával lehet elhagyni.
 2. A technikumi 10. és 11. osztályos tanulók ügyeletet látnak el az oktatói folyosón napi váltásban egy-egy tanuló (bukásra álló nem láthat el ügyeletet).

Az ügyeletes tanuló kötelezettségei:

 • nem enged más tanulót az oktatói folyosóra, csak oktatói vagy igazgatói engedéllyel
 • segíti, útba igazítja az iskolánkba érkező idegeneket
 • tájékozatatja tanulótársait a tanórákat érintő aktuális változásokról
 • elvégzi a rábízott adminisztrációs feladatokat
 • gondoskodik, hogy legyen kréta készenlétben
 • gondoskodik arról, hogy becsengetés után az "A" épület folyosóin ne világítson lámpa fölöslegesen
 • ügyeletet naponta 715 – 1345 között lát el.
 1. A témazáró dolgozatokat annak időpontja előtt legalább 1 héttel köteles az oktató bejelenteni.
 2. A félévi és év végi eredmények értékelésekor az alábbi átlagok érvényesülnek:
  • 2, 00-tól elégséges (2)
  • 2,75-től közepes (3)
  • 3,75-től jó (4)
  • 4,51-től jeles (5)
 3. A szülő kérésére maximum havonta egyszer papír alapú tájékoztatást nyújtunk a tanuló havi taulmányi teljesítményéről.
 4. Az intézmény igazgatója a tanulók számára fogadóórát tart minden szerdán 1400 - 1500 óráig.

 

 1. A mulasztások igazolása
 2. Amennyiben a tanuló engedély nélkül vagy igazolatlanul hiányzik egy-egy tanítási óráról, melyen előre bejelentett tantárgyi számonkérés lenne a feladata, és egyazon tárgyból 3 órát mulaszt hasonló módon, ellene fegyelmi intézkedés indul.
 3. Igazolatlan mulasztások büntetése:

            * 1 - 3 óra osztályfőnöki figyelmeztetés,

            * 4 - 8 óra osztályfőnöki intés,

            * 9 - 14 óra igazgatói figyelmeztető,

            * 15 - 20 óra igazgatói intő,

20 óra felett fegyelmi eljárás indul, melynek büntetése a következő:

* 21 - 25 óráig igazgatói megrovás,

* 26 - 30 óráig szigorú megrovás,

* 30 óra felett a nem tanköteles korú tanuló kizárás az iskolából,
tanköteles korú tanuló áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben részesül.

 

 

1. sz. melléklet

TŰZRIADÓ TERV

 1. TŰZRIASZTÁS légkürttel, esetleg haranggal vagy szóbeli figyelmeztetéssel történik.
 2. A csengő üzemképtelensége esetén a légkürt az igazgató helyettesi irodában található.
 3. A tűzriadó leállítása csak az igazgató, vagy a tűzvédelmi szervezet valamely tagjának engedélyével történhet.
 4. A tűzriadó jelére az osztályok - a lehetőségeket mérlegelve a folyosón kihelyezett menekülési útvonalakon hagyják el az épületet!
 5. A veszélyt mérlegelve a oktató feladata dönteni, hogy a ruházatukat és táskájukat magukkal vigyék -e.
 6. Távozáskor az ajtókat és ablakokat be kell csukni.
 7. A gyülekezési helyen (sportpálya) a oktató és a hetes feladata a létszám ellenőrzése, létszámhiány esetén az igazgató vagy a tűzoltóság azonnal értesítendő!
 8. FONTOS!! Emberéletmentés a tűzoltás megkezdése előtt!!
 9. Tűzjelzés telefonon 105
 • Hol van a tűz? (Pontos cím: helység utca stb.)
 • Mi ég, mi van veszélyben?
 • Emberek vannak-e veszélyben?
 • Bejelentő neve címe, telefonszáma.
 • Az osztályfőnökök a tűzvédelmi oktatás tényét adminisztrálják (tanmenet, papír, elektronikus napló)

A kiürítési terv, utasítás BOMBARIADÓ esetére is vonatkozik.

Azzal a kikötéssel, hogy a táskák és csomagok a helyükön maradnak.

 

 

2. számú melléklet

 

 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei

A tanulók jutalmazásának elvei:

A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diáktanács tevékenységgel erősítő tanulókat jutalomban részesítjük.

Ezek lehetnek:

 • átlagon felüli aktivitásért, jó munkáért osztályfőnöki dicséret,
 • házi versenyen elért eredményért, egész éves kimagaslóan jó munkáért oktatói, oktatói dicséret,
 • három osztályfőnöki dicséret után igazgatói dicséret,
 • megyei verseny vagy egyéb kimagasló eredmény esetén igazgatói dicséret és jutalomkönyv a tanév végén a tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt,
 • több tárgyból kiemelkedően jó teljesítés esetén nevelőtestületi dicséret és könyvjutalom a tanév végén ugyancsak a tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt,
 • a legkiválóbb tanulók szerepelnek az „Akikre büszkék vagyunk” tablón.

A tanulók fegyelmezésének elvei:

 1. A fegyelmi intézkedések

Az a tanuló, aki kötelességeit és a házirendben foglalt szabályokat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesül, mely nem megtorló jellegű, hanem nevelési eszközként a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgál.

A fegyelmi intézkedések szóban és írásban a következők lehetnek:

 • oktatói figyelmezetetés,
 • osztályfőnöki figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki intés,
 • igazgatói figyelmeztetés,
 • igazgatói intés.

Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező intézkedésben vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. Az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi.

A fegyelmi intézkedéseket az elektronikus naplóba be kell írni.

 1. A fegyelmi büntetések

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő.

Ennek alapján a fegyelmi büntetés lehet:

 • megrovás,
 • szigorú megrovás,
 • meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg
 • megvonása,
 • áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
 • eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából.

A felelősségrevonás eljárásmódjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók.

A Nemzeti Köznevelési törvény 58. § (1) szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét.

 

 

 

3. számú melléklet

TANTERMEK RENDJE

 • A tanulók oktatói felügyelettel tartózkodhatnak a tantermekben.
 • Az ajtókat oktató vagy iskolai dolgozó nyithatja és zárhatja. Amennyiben az ajtó nincs bezárva valamilyen oknál fogva, diák oktatói felügyelet nélkül akkor sem léphet be a tanterembe.
 • A tantermek szellőztetését a szünetekben kell elvégezni. Az ablakokat az oktatók nyitják – zárják.
 • A tanterembe kikapcsolt mobil telefonnal léphet be a tanuló.
 • A tanulóknak tilos hozzányúlni a tantermekben található elektromos berendezésekhez, szaktantermi anyagokhoz, az oktatói asztalon elhelyezett oktatási anyagokhoz. Az egyéb iskolai eszközöket a tanulók csak az oktatói engedélyével használhatják.
 • Tanóra elején minden tanuló köteles jelezni a legkisebb rongálást is. Munka és tanuló helyéért minden tanuló anyagi felelősséggel bír. A tanuló jelentési kötelezettsége kiterjed a munkakörnyezetére is, azaz fal sérülésére, rongálására, ajtó, ablak, zárak, fűtőtestek és tartozékaikra is.
 • A tantermekben a falra dekorációt ragasztani tilos!
 • A tantermekben hagyott értéktárgyakat - megtalálás esetén - az iskola titkárságán őrizzük, majd három hónap elteltével, gyűjtőkonténerbe vagy a vöröskeresztnek juttatjuk el.

LABORATÓRIUMI REND ÉS MUNKASZABÁLYOK

Általános szabályok:

 • Laboratóriumban tanuló csak oktatói felügyelet mellett tartózkodhat.
 • A tanulók az első gyakorlatokon - illetve, ha szükséges esetenként - munka és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, annak elsajátítása számonkérésre kerül. Amennyiben a tanuló megfelelő mértékben elsajátította, megismerte a szabályokat, előírásokat, úgy aláírhatja az oktatási naplót és megkezdheti a gyakorlati munkát.
 • A gyakorlaton kötelező a hosszú ujjú munkaköpeny viselése, amely megvédi a ruházatot és a testfelületet a vegyszerek hatásaitól.
 • A hosszú hajú tanulóknak a haját a gyakorlat időtartamára fel kell tűzni.
 • Nyaklánc, gyűrű, karkötő, karóra, hosszú / lakk ozott köröm, ill. műköröm viselése tilos!
 • A munkát a kijelölt helyen szabad végezni. A labort, munkaasztalt, illetve a munkafolyamatot (melegítés, desztilláció, keverés, bekapcsolt elektromos készülék, stb.) otthagyni csak a gyakorlatvezető engedélyével szabad.
 • A munkaasztalon csak a gyakorlathoz szükséges eszközöket, valamint a gyakorlati füzetet (jegyzőkönyvet) tartsuk! A munka során a gyakorlati füzetben folyamatosan fel kell jegyezni a gyakorlattal kapcsolatos észrevételeket, a mért adatokat!
 • A munkahelyet még a feladat elvégzése közben is rendben és tisztán kell tartani. Vegyszeres üveg is csak átmenetileg maradhat az asztalon, azt használat után vissza kell tenni a helyére!
 • Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a padozat ne legyen nedves!
 • Munka után azonnal mossuk el a használt edényeket!
 • A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni és azt csak megfelelően, tisztán lehet otthagyni. A laboratóriumi szekrényekben csak tiszta eszközök tárolhatók.
 • A laboratóriumban étkezni, inni tilos! Nyílt lángot engedély nélkül használni tilos!
 • A laboratóriumi biztonság szempontjából az egyik legfontosabb szabály az, hogy a laboratóriumban mindig rend és tisztaság uralkodjon. A széthagyott anyagok, edények és felszerelések, a kiömlött vegyszerek, a hulladék felhalmozódása, az elhanyagolt, sérült állapotban lévő eszközök, védőfelszerelések és berendezési tárgyak balesetek forrásai.
 • A laboratóriumokban a közlekedő utakat még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni, elzárni vagy eltorlaszolni. Különösen vonatkozik ez a kijáratok felé vezető utakra.
 • Minden laboratóriumban legyen kéznél max. 2%-os töménységű ecetsav-, bórsav- és nátrium-hidrogén-karbonát-oldat arra az esetre, ha maró folyadék jut valakinek a bőrére vagy a szemébe. A bórsav- és nátrium-hidrogén-karbonát oldatokhoz szemöblítésre alkalmas edényt kell biztosítani.
 • Ha a bőrünkre sav fröccsen, akkor először töröljük le, majd bő vízzel mossuk le; ha szükséges, akkor közömbösítsük gyenge lúggal (nátrium-hidrogén-karbonát-, vagy bórax oldattal). Lúgos szennyeződés esetén 2%-os töménységű ecetsav-oldattal, vagy bórsav-oldattal közömbösítsünk, a törlés illetve a vízzel való lemosás után! Ha szemünkbe kerül maró anyag, akkor annak kimosásához használjuk a szem mosópoharat, savas szennyezés esetén lúgos, lúgos szennyezés esetén savas közömbösítő oldatot használjunk! A gyors elsősegélynyújtás után mindenképpen forduljunk orvoshoz!
 • A tűzvédelmi eszközöknek - oltóhomok, kézi tűzoltó-készülék, oltópokróc - mindig hozzáférhető helyen kell lenniük, és ezeket csak tűz esetén szabad használni.
 • Alapfeltétel a kellő felkészülés, - amit a megfelelően előkészített jegyzőkönyv bizonyít - illetve a megfelelő védőöltözék (tiszta köpeny) használata.
 • A munkaasztalon a laboratóriumi munkához szükséges eszközökön kívül csak a gyakorlati füzet (jegyzőkönyv), tankönyv, számológép, íróeszköz lehet.
 • Táskákat, kabátokat stb. a laboratórium erre a célra kialakított helyére kell tenni a gyakorlat megkezdésekor.
 • A végrehajtandó feladattal kapcsolatos balesetvédelmi óvórendszabályokkal mindenkinek tisztában kell lenni, és ismerni kell a feladatban szereplő vegyszerek legfontosabb tulajdonságait.
 • A gyakorlatra fel kell készülni, a feladatról és a részfolyamatokról is tudni kell, mi módon végezzük el azokat.
 • A gyakorlat megkezdése előtt gondoljuk át a folyamatok sorrendjét!
 • Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét vagy azok munkájának sikerét ne veszélyeztessük.
 • Baleset esetén az elhárítási munkában mindenkinek részt kell vennie, a balesetvédelmi oktatáson megismert módon.
 • A munka közben okozott károkért a tanuló egyénileg felelős. A károkozásról a gyakorlatot vezető oktató jegyzőkönyvet készít.

Vegyszerek:

 • A vegyszerszekrénybe tanuló nem nyúlhat be!
 • Vegyszeres üvegeket dugónál fogva nem szabad felemelni, hanem tenyérrel átfogni. Nagyobb üvegeket alulról meg kell támasztani.
 • Anyagok melegítésekor, elegyítésekor nem szabad az edény fölé hajolni, mert az anyag a bőrre, szembe fröccsenhet.
 • Mérgező és kellemetlen szagú anyagokkal – lehetőség szerint – vegyifülkében kell dolgozni.
 • Vegyszerek a tárolóedényükbe vissza nem önthetők.
 • Ügyelni kell arra, hogy a dugókat fel ne cseréljük.
 • Kémcső hevítésekor vigyázzunk arra, hogy sem szomszédunk, sem magunk felé ne fordítsuk!
 • Vegyszerek maradékát csak a oktatóok által kijelölt helyen szabad gyűjteni.
 • Szigorúan tilos a vegyszert megkóstolni!
 • A vegyszereket magunk felé legyezés közben lehet szagolni. Tömény savakkal, lúgokkal történő munkánál védőszemüveget kell használni.
 • Kénsav hígításakor keverés és hűtés mellett – kis részletekben – a vízbe öntjük a savat.

Berendezések:

 • A hálózattal összekötött elektromos készüléket csak száraz kézzel szabad megfogni. A készüléket óvni kell a vízsugártól, folyadéktól, a gumivezetéket a melegtől.
 • Az asztalokra szerelt konnektorokra és az ezekhez kapcsolt elektromos műszerekre folyadéknak nem szabad kerülnie. Ha mégis előfordul, az áram kikapcsolása után szárazra kell törölni.

A berendezéseket csak oktatói engedéllyel és felügyelet mellett használhatja a tanuló.

Ha a tanuló meghibásodást észlel, haladéktalanul jelezze oktatóának.

Sérülések:

 • A gyakorlat során előállott minden sérülést jelenteni kell a oktatóoknak. Sérült kézzel dolgozni nem szabad.
 • Ha szájba oldat kerül, azt ki kell köpni, öblíteni kell, és jelenteni az esetet a gyakorlat vezetőjének. Ha a tanuló vegyszert szórt vagy öntött ki, azonnal jelenteni kell a gyakorlat vezetőjének, aki megfelelő módon intézkedik a semlegesítésről, illetve a megsemmisítésről.
 • Égési sérülésnél a sérült bőrfelületet hosszabb ideig folyóvíz alá tarjuk, majd Panthenol vagy Irix spray-vel néhányszor befújjuk. Szemsérüléskor a oktató a sérültet orvosi segítségnyújtáshoz juttatja. Ha szembe kerül vegyszer, az orvos megjelenéséig desztillált vizes öblítést kell alkalmazni.
 • Törés, ficam, gázmérgezés, áramütés esetén a oktatóok orvosi segítségért folyamodnak.

Tűzeset:

 • Elektromos vezeték kigyulladása esetén elsősorban áramtalanítani kell.
 • Gázvezeték tüzeinél azt a gázcsapot kell elzárni, amely a főcsap és a tűz között van majd a főcsapot. Személyek ruházatánál azonnal pokrócot kell dobni a ruházatra, a levegő elzárása céljából.
 • A vízzel nem elegyedő folyadékok (éter, benzin, benzol, olaj, stb.) gyulladása esetén homokszórást kell alkalmazni. Nem alkalmazható vízzel oltás olyan anyagok gyulladásakor sem, amelyek a vizet bontják és hidrogént fejlesztenek (nátrium, kálium, magnézium, stb,). Ilyen esetekben is homokszórást alkalmazunk.
 • Tűzoltáskor a tűzoltók megérkezéséig kézi tűzoltó készüléket használunk.

 

 

INFORMATIKA TERMEK RENDJE

 • Az informatika termek folyosójára oktatói felügyelet nélkül tanuló nem léphet be.
 • A számzáras ajtót csak oktató használhatja.
 • A folyosó ajtaját becsukva kell tartani.
 • Tanórák előtt a tanulók a számzáras ajtó előtt várakoznak, és csoportosan, kizárólag az órát tartó oktatóral lépnek be a folyosóra.
 • Tanuló a folyosón oktatói felügyelet nélkül nem tartózkodhat!
 • A tanulók a táskájukat a folyosón elhelyezett polcokon tárolják, külső ruházatukat (kabátot, sapkát stb.) a fogasokon helyezik el.
 • Az informatika termekbe a tanulók kizárólag a tanórai felszerelést, illetve értékeiket (pénztárca, kikapcsolt mobil stb.) vihetik be.
 • Ételt és italt az informatika tantermekbe bevinni szigorúan tilos!
 • A tanulók a oktató által meghatározott ülésrendnek megfelelően foglalják el a helyüket.
 • A tanuló ellenőrzi a „munkahelyét,” amennyiben rongálást vagy meghibásodást észlel, azonnal jelzi a oktatónak.
 • Helye elfoglalása után felelősséggel tartozik az eszközökért. A munka közben történő meghibásodást a tanuló az órát tartó oktatónak azonnal jelzi.
 • Meghibásodás esetén a hardver (pl. egér) cseréjét vagy javítását a rendszerüzemeltető. végezheti!
 • A tanuló a számítógépet kizárólag oktatói utasításra használhatja (be- és kikapcsolás, be- és kijelentkezés).
 • Programok letöltése és telepítése kizárólag a rendszerüzemeltető engedélyével történhet.
 • Külső adattárat a tanuló az órát tartó oktató engedélyével használhat.
 • A főkapcsolót kizárólag a oktató használhatja, az utolsó óra befejeztével azt köteles lekapcsolni.
 • Az iskola oktatóainak és diákjainak kötelessége vigyázni, figyelni a terem tisztaságára és épségére, a számítógépek rendeltetésszerű használatára.
 • A informatika tantermekben az intézménnyel jogviszonyban álló tanulókon és oktatóokon kívül idegenek nem tartózkodhatnak.

A SPORTCSARNOK RENDJE

A munkavédelmi oktatás tematikája:

 1. Órára történő átvonulás rendje
 2. Öltözés rendje
 3. Felszerelés
 4. Órai rend
 5. Sérülés esetén teendők
 6. Felmentések
 7. Egyéb rendelkezések.
 • A tanórára történő átvonulás a közlekedési szabályok betartásával a lehető leggyorsabban történjen (tekintettel a közlekedő járművekre; a járda használattal).
  • A sportcsarnokba történő belépés előtt a lábbelik alapos tisztítása szükséges.
 • A bejárati ajtót az energiatakarékosság miatt, illetve a gépjárművek felkavarta por ellen be kell csukni.
 • Az ésszerű takarékosságot megtartva kell a csarnok világítását és a vizesblokkjait használni.
 • Az öltözők és a mellékhelyiségek világításán kívül az egyéb elektromos berendezéseket diák nem használhatja.
 • Az öltözőfelelősök a csoport bemenetele előtt ellenőrzik az öltözőt, az esetleges rendellenességet a oktatónak jelzik. Ha ilyet nem tapasztalnak, a csoport mehet öltözni.
  • A tanulók órakezdésig az öltözőkben kötelesek tartózkodni.
  • 1-4 számozású öltözők a fiú, 5-6 a lányöltözők.
 • A rendészeti osztályok öltöznek a magasabb számú öltözőkben. Amennyiben két másik osztály van, úgy az alacsonyabb évfolyam öltözik az alacsonyabb számú öltözőkben.
 • Az egyes öltözők tanulócsoportjai a tanév elején kerülnek beosztásra.
  • A ruhákat rendezetten kell tárolni.
  • Szemetelést el kell kerülni.
  • A WC-t rendeltetésszerűen kell használni.
 • A tanórákon tiszta, váltás sportcipő, sportnadrág, sport felső használata az előírt felszerelés.
  • Tilos: Óra, gyűrű, nagyméretű fülbevaló, nyaklánc, rágó, karkötő, egyéb testékszerek használata. Hosszú haj nem lehet szabadon, illetve kemény hajkötővel rögzített.
 • A sportcsarnokban tanulók csak oktatói felügyelettel, az órarendben meghatározott időben (tanóra, tömegsport, szakköri foglalkozás, verseny) tartózkodhatnak.
 • A tanórára a oktató által meghatározott helyen kell megjelenni, felsorakozni (küzdőtér, kinti sportpálya, a sportcsarnok kijelölt része).
 • A galéria az asztaliteniszt kivéve kizárólag labda nélküli tevékenységre vehető igénybe.
 • A tanuló köteles a foglalkozásokhoz szükséges előkészületekben részt venni, valamint azok után a szertári rend helyreállítását elvégezni.
 • A kondicionáló termet csak oktatói engedéllyel és a terem külön rendjét megtartva lehet használni.
 • Balesetet, rosszullétet a oktatónak azonnal jelenteni kell.
 • Minden szert, eszközt, csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
 • A tevékenység közben észlelt, veszélyt jelentő rendellenességet a oktatónak jelenteni kell.
 • A teremben kikészített szereket csak a oktató engedélyével, utasítására szabad használni.
 • Sípszó jelzi az óra kezdetét. Erre a jelre a hátsó lépcsőházon keresztül kell levonulni a terembe. A kikészített szereket használni tilos. A terembe érve sorakozó, az év elején meghatározottak szerint. A oktató napszaknak megfelelő köszönésére határozott „Erőt, egészséget” a válasz.
 • Sípszó esetén a tanulónak a tevékenységét be kell fejeznie és a oktatóra figyelni,
 • A kijelölt segítségnyújtók, biztosítók az adott feladaton kívül mással nem foglalkozhatnak,
 • A csarnokot, a labdákat, szereket rendeltetésszerűen kell használni,
 • Az öltözőszinten az öltözők előtti folyosón tartózkodni tilos
 • Sérülés esetén azonnal értesíteni kell a foglalkozást vezető oktatót, amennyiben ez nem lehetséges, a legközelebb lévő más oktatót. Súlyos sérülés esetén mentőt kell hívni. Jelentéktelennek tűnő sérülést, rosszullétet is kell jelezni.
 • Felmentést csak a testnevelő adhat. A felmentést orvosi javaslatra, írásos szülői kérésre, illetve szóban tanulói kérésre adhat.
 • Felmentés esetén is kötelező a testnevelés felszerelés.
 • A felmentett is sorakozik az óra elején és végén.
 • A fentiekből a oktató eltérhet indokolt esetben.
 • Értéktárgyat csak saját felelősségre hozhat.

 

 

TANKONYHA SZABÁLYZATA

Öltöző rendje

 • Tankonyhai gyakorlat megkezdése előtt minden tanulónak kötelező az öltöző használata.
 • A tanulócsoportok nemek szerint, külön használják az öltözőt.
 • Az öltöző kijelölt helyén az utcai ruhát, cipőt, kabátot, táskát tárolják.
 • Higiéniai okok miatt tiszta, fehér munkaköpenyt (fehér pólót) és sapkát, balesetvédelmi okokból csúszásmentes zárt cipőt kell viselni, ezt az öltözőben kell a tanulóknak magukra ölteni.
 • A hosszú hajú tanulóknak a haját a gyakorlat időtartamára fel kell tűzni.
 • Nyaklánc, gyűrű, karkötő, karóra, hosszú, lakozott-, ill. műköröm viselése tilos!
 • Az öltözőben enni, inni higiéniai okokból tilos.
 • Az öltözőben hagyott, el nem zárt értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
 • A táskákat a kijelölt helyre kell tenni.
 • A tanuló nemcsak saját, hanem társa öltözékének tisztaságáért, épségéért is felel.
 • A gyakorlat végén az öltözőt olyan higiéniai állapotban, rendben kell átadni, amilyenben azt kapta.

Tankonyha rendje

 • A tankonyhában diák csak oktatói felügyelet mellett tartózkodhat!
 • Kabátot, táskát a konyhába tilos bevinni!
 • A tanuló ápoltan, tiszta munkaruhában (fehér köpeny, fehér póló, fehér sapka) és csúszásmentes cipőben jelenhet meg. Ennek hiányában a tanuló nem vehet részt a gyakorlati munkában.
 • Lázas állapotban, vagy fertőző betegség esetén, illetve hasmenéses, hányásos tünetekkel a tanuló nem tartózkodhat a tankonyhán.
 • A tankonyhát a oktató engedélye nélkül tilos elhagyni!
 • A raktárhelyiségbe tanuló nem léphet be!
 • Az év elején ismertetett munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat be kell tartani!
 • Az eszközöket, gépeket oktatói felügyelet mellett, engedéllyel és rendeltetésüknek megfelelően szabad használni!
 • A hálózattal összekötött elektromos készüléket csak száraz kézzel szabad megfogni.
 • Munka közben a tanulónak ügyelni kell a rendre, tisztaságra, valamint saját és társai testi épségére!
 • Bármilyen hiba, baleset esetén azonnal szólni kell a gyakorlat vezetőjének!
 • A meghibásodott berendezéseket, gépeket tanuló nem kezdheti el javítani!
 • A tanuló a gyakorlaton kijelölt munkahelyen dolgozhat, amely eszközeiért és berendezéseiért, és azok tisztaságáért, épségéért felel.
 • A tankonyhában okozott kárt a Házirendben foglaltak szerint meg kell téríteni! A károkozásról a gyakorlatot vezető oktató jegyzőkönyvet vesz fel.
 • A gyakorlat elején ismertetett helyes munkaműveleti rendet be kell tartani!
 • Minden tanuló felelős a takarékos anyag- és energiafelhasználásért!
 • A gyakorlat végén a tűzhelyeket, hálózati csatlakozókat a főkapcsolók segítségével áramtalanítani kell!
 • A tankonyhát és a hozzá tartozó helyiségeket a higiéniai szabályok betartása után olyan állapotban adják át a tanulók, ahogy azt kapták.

 

 

VÁGÓ- ÉS DARABOLÓ TANMŰHELY SZABÁLYZATA

 

Öltöző rendje

 • A gyakorlat megkezdése előtt minden tanulónak kötelező az öltöző használata.
 • Az öltöző kijelölt helyén az utcai cipőt, ruhát, kabátot, táskát tárolják.
 • Higiéniai okok miatt tiszta, fehér munkaruhát és sapkát (hajhálót), balesetvédelmi okokból csúszásmentes, zárt cipőt (acélbetétes, gumicsizma) kell viselni, ezt az öltözőbe kell a tanulónak magára ölteni.
 • Az öltözőben enni, inni higiéniai okokból tilos.
 • Az öltözőben hagyott, el nem zárt értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
 • A tanuló nemcsak saját, hanem társai öltözékének tisztaságáért, épségéért is felel.
 • A gyakorlat végén az öltözőt olyan állapotban, rendben kell átadni, amilyenben azt kapták.

 

Vágó-és daraboló, csontozó tanüzem rendje

 

 • A tanüzemben diák csak oktatói felügyelet mellett tartózkodhat.
 • Kabátot, táskát a csontozóba tilos bevinni.
 • A tanuló ápoltan, tiszta munkaruhában (fehér nadrág, fehér póló, fehér sapka, hajháló) és csúszásmentes, zárt cipőben (acélbetétes, gumicsizma) köteles megjelenni jelenhet meg.

Ennek hiányában a tanuló nem vehet részt a gyakorlati munkában.

 • Lázas állapotban, vagy fertőző betegség esetén, illetve hasmenéses, hányásos ünetekkel a tanuló nem tartózkodhat a csontozóban.
 • Az év elején ismertetett munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
 • Az eszközöket, gépeket oktatói felügyelet mellett, engedéllyel és rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
 • A hálózattal összekötött elektromos készüléket csak száraz kézzel szabad megfogni.
 • Munka közben a tanulónak ügyelni kell a rendre, tisztaságra, valamint saját és társai testi épségére.
 • Bármilyen hiba, balest esetén azonnal szólni kell a gyakorlat vezetőjének.
 • A meghibásodott berendezéseket, gépeket a tanuló nem kezdheti el javítani.
 • A tanuló a gyakorlaton kijelölt munkahelyen dolgozhat, amely eszközeiért, berendezéseiért és azok tisztaságáért, épségéért felel.
 • A tanüznemben okozott kárt a Házirendben foglaltak szerint meg kell téríteni. A károkozásról a gyakorlatvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
 • A gyakorlat elején ismertetett helyes munkaműveleti rendet be kell tartani.
 • Minden tanuló felelős a takarékos anyag- és energiafelhasználásért.
 • A tanüzem helyiségeit a higiéniai szabályok betartatása után olyan állapotban adják át a tanulók, ahogy azt kapták.

 

 

 

 

TANGAZDASÁG RENDJE ÉS MUNKASZABÁLYOK

Általános szabályok:

 • A tangazdaságban tanulók kizárólag telepvezetői, telepi dolgozói, valamint oktatói engedéllyel kizárólag tanóra, vagy szakmai gyakorlat keretében tartózkodhatnak. Eseti kivételt a szakmai igazgatóhelyettes tehet.
 • A tanuló csak munkaképes állapotban, érvényes egészségügyi kiskönyvvel végezhet munkát a tangazdaság területén.
 • A tanulók csak a gyakorlatveztő utasításai alapján, az általa meghatározott helyen és eszközökkel végezhetnek munkát.
 • A hibás, sérült, valamint törött munkaeszközt a tanuló köteles haladéktalanul jelenteni a gyakorlatvezetőnek.
 • Tilos az üzem területén, a munkahelyen biztonságot veszélyeztető magatartást tanusítani.
 • Szeszesitalt a tanüzembe vinni, ott tárolni, illetve fogasztani tilos!
 • A munkaterületen rendet, tisztaságot kell tartani, és a munka végeztével az eszközöket megtisztítva a tároló helyükre visszavinni.
 • Minden tanuló köteles a munka végeztével a rábízott eszközzel elszámolni.
 • A tanuló a munka közben elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, megbetegedést azonnal köteles a munkavezetőjének jelezni, és elsősegélyt kérni.
 • A tanuló a saját és társai épségét is köteles védeni.
 • A hosszú hajat össze kell fogni.
 • Nyaklánc, gyűrű, karkötő, karóra, hosszú- illetve hosszú műköröm viselése tilos!
 • Nyílt láng használata tilos a tanüzem teljes területén!
 • A munkaterületre kabátot, táskát, telefont bevinni tilos, a tanuló köteles azokat az arra kijelölt helyen tárolni.
 • Forgó, mozgó alkatrészek közelében a tanuló nem tartózkodhat. A sérült, vagy burkolattal nem rendelkező gépelem észlelése esetén köteles azt jelenteni a gyakorlatvezetőnek.
 • Önállóan erőgéppel munkát csak jogosítvánnyal rendelkező tanuló végezhet, kizárólag a gyakorlatvezető engedélyével.
 • Jogosítvánnyal nem rendelkező tanuló erőgéppel munkát csak oktató jelenlétében végezhet.
 • Munkagép és erőgép beállítását csak a gyakorlatvezető jelenlétében végezhetik el a tanulók, a munkafolyamat megkezdése előtt az eszköz oktatói ellenőrzése szükséges.
 • Vegyszerekkel tanuló nem dolgozhat. A vegyszerek tárolására kijelölt helyen (vegyszerraktár) tanuló nem tartózkodhat.
 • Az állattartó telepen lévő állatokat csak a munkavezető engedélyével és felügyeletével, a szabályok betartásával közelítheti meg a tanuló.
 • A tanuló az állatvédelmi szabályok betartásával kötes a munkáját elvégezni.
 • A tanuló szándékos károkozásért, vagy bizonyíthatóan felelőtlen magatartásból adódó káreseményért felelősségre vonható.
 • Az állattartó telepet munakruhában elhagyni tilos. A tanuló köteles a telepen átöltözni.

 

 


Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Telefon: +36 74 311-277

E-mail: info@csaposuli.hu

OM azonosító: 036410/034


2024Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium