SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

SZMSZ

Szervezeti és működési szabályzat

AZ ISKOLA ALAPADATAI

 1. Hivatalos megnevezés: Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 2. OM azonosító: 036410
 3. Székhely: 7100 Szekszárd, Palánk 19.
 4. Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf. 61.
 5. Hivatalos honlap: csaposuli.hu

 

1.       AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolataira vonatkozó előírásokat és azon rendelkezéseket, amelyek megállapítását jogszabály nem utalja más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza.

Az SZMSZ-t az iskola igazgatója készíti el, amelyet az oktatói testület általi elfogadást követően ellenőrzésre megküld a fenntartónak. Az elfogadáskor jogszabályban meghatározottak szerint az képzési tanács, a szülői szervezetek és a diákönkormányzatok véleményezési jogot gyakoroltak.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az iskola korábban hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata.

Az SZMSZ és mellékletei az iskola valamennyi munkavállalójára és valamennyi tanulójára nézve kötelező érvényűek. Előírásai vonatkoznak a gyermekük képviselőjeként az egyes iskolákban tartózkodó szülőkre, valamint mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.

Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért az intézmény munkavállalói fegyelmi felelősséggel tartoznak.

Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, és sajátos nevelési igényű képzés, a technikumi képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés az érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

 

 • Az iskola nyitva tartása
 1. Munkaidőben legalább egy vezető beosztású dolgozónak az intézményben kell tartózkodni.
 2. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján az oktató vezetésével a kijelölt termekben történik.
 3. Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők.
 4. A tanítási órák időtartama: 45 perc, az első tanítási óra reggel 740 órakor kezdődik.
 5. Az óraközi szünetek időtartamát a Házirendben feltüntetett csengetési rend szabályozza.
 6. Az óraközi szünetet a tanulóknak lehetőség szerint az udvaron kell tölteniük
 7. Az óraközi szünet rendjét beosztott oktatók felügyelik.
 8. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét – a munkaközösség vezetők javaslata alapján – az iskolában az igazgató engedélyezi.
 9. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak az oktatói testület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményben az igazgató adhat engedélyt.
 10. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézmény igazgatója tehet.
 11. A kötelező orvosi vizsgálatok az iskolában az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek.
 12. Az iskola által szervezett szakközépiskolai szakmai gyakorlati órák időtartama: 45 perc. Az OKJ szerinti képzés szakmai gyakorlatai 60 percesek.
 13. Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időben reggel 600 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 1600 óráig tart. Ez alól kivételt képez a külön órarend szerinti felnőttképzési jogviszonyban megszervezett képzések. A képzési napokon órarend szerint, de legkésőbb 19:30-ig tart az oktatás. Az órarend szerinti foglalkozások munkanapokon és pihenőnapokon (szombat) is megszervezésre kerülnek.
 14. A kollégium nyitva tartása: tanítást megelőző napon 1800 órától tanítási szünet előtti utolsó napon 1500 óráig. Minden munkanap 730 - 1200-ig zárva.
 15. Az előző időpontoktól való eltérést az iskolában az igazgató engedélyezheti eseti kérelmek alapján.
 16. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva az alábbi időpontban: szerdai napokon 800 - 1200 óráig.
 17. Az iskolával munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók részére –vagyon biztonsági okok miatt – az alábbi módon határozzuk meg az iskola látogatását: előzetes engedélyt kötelesek kérni a látogatni kívánt egység közvetlen vezetőjétől a nyitvatartási időn belül.
 18. A tanulók tanítási idő alatt csak az igazgató vagy igazgatóhelyettes, illetve az osztályfőnökük engedélyével hagyhatják el az iskola területét.
 19. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg. Kollégista tanuló az ügyeletes támogató oktató engedélyével hagyhatja el a kollégiumot.
 20. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak oktatói felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában.
 21. A gyakorló területek munkarendjét a tanüzemi működési rend szabályozza részletesen.
 22. Az iskola szakmai munkatevékenységeit biztosító gyakorló területek helyszínei a következők: állattartó telep, lóistálló, lakatosműhely, szerelőcsarnok, karbantartóműhely, laborok, tankonyha, vágó-és darabolóüzem, tanpince, tejcsarnok, növénytermesztési és erdészeti terület, valamint a múzeum.
 23. A gyakorló területeken a munka 6 órától 18 óráig tarthat.
 24. A tanulók képzés melletti felügyeletét, a munka-és balesetvédelmi szabályok betartását az oktató, illetve a gyakorlati oktatást segítő tanüzemi dolgozók kötelesek biztosítani.

 

 • Az oktatók benntartózkodásának rendje

Az oktatók jogait és kötelességeit a szakképzési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó oktató heti teljes munkaideje (a törvény szerint 40 óra) kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és az oktatók egyenletes terhelése.

Az oktatók napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes állapítja meg, az igazgató jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató engedélyezi.

Az oktató köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni.

Az oktatónak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen!

A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt negyedórával jelezni kell az általános igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.

 

 • A nem oktatói munkakörben dolgozók munkarendje

Az oktató-nevelő munkát segítő munkavállalók heti teljes munkaideje 40 óra. A távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen felettesüket vagy az igazgatót.

 

 • A vezetők iskolában tartózkodásának rendje

Heti beosztás szerint 7.30-16.00 óráig az igazgató, vagy helyettesei közül egy vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia.

Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.

Tanítási szünetekben az előre rögzített terv alapján – szerdai napokon – vezetői – vezető-helyettesi – ügyeletet kell tartani.

 

2.       AZ OKTATÓI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

 

 • Az oktatói munka belső ellenőrzésének fogalma, célja

Az oktatói munka belső ellenőrzése: az intézmény valamennyi oktatói tevékenységére kiterjed.

Az oktatói munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészről az oktatói munka hatékonyságának fokozása.

 

 • Az oktatói munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények

Az oktatói munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:

 • fogja át a pedagógiai munka egészét,
 • segítse elő valamennyi oktatói munka emelkedő színvonalú ellátását,
 • támogassa az egyes oktatói munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását,
 • a szülői közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő oktatói módszer megtalálását,
 • biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
 • támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását,
 • hatékonyan működjön a megelőző szerepe.
 •  
 • Az oktatói munka belső ellenőrzésére jogosultak

Az oktatói munka belső ellenőrzésére elsősorban általános jogkörben jogosult:

 1. a) az igazgató,
 2. b) az igazgató helyettesei,
 3. c) külső szakértő az a)-b) pontban meghatározottak felkérésére,
 4. d) az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola oktatói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

 

 • Kiemelt ellenőrzési szempontok
 • az oktatók munkafegyelme,
 • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
 • a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
 • a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
 • az oktató-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
 • a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
  • a tanítási óra felépítése és szervezése,
  • a tanítási órán alkalmazott módszerek,
  • a tanulók munkája és magatartása, valamint az oktató egyénisége, magatartása a tanítási órán,
  • az óra eredményessége,
  • a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
 • a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás.

 

 • Az oktatói munka belső ellenőrzésének formái

Az oktatói munka belső ellenőrzésének formái a következők lehetnek:

- beszámoltatás adott témával vagy eseménnyel kapcsolatosan,

- értekezlet,

- óralátogatás.

Az igazgató az oktatói munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készíthet.

 

 • Az oktatói munka belső ellenőrzési rendje az oktatók teljesítményértékelés rendszerében

A dolgozói teljesítményértékelés rendszerében a munka belső ellenőrzése megtörténik értelemszerűen a vezetők, valamint a nem vezető beosztású oktatók esetében akkor, amikor az egyéni, illetve csoportos teljesítmény követelményeik, minősítési szempontjaik szerinti értékelésük megtörténik.

 

3.       BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL

Az iskolával jogviszonyban nem állók belépése és benntartózkodása az iskola épületeiben:

 • Az iskolába csak az intézmény által meghatározott bejáraton át, a portás vagy ügyeletes tudtával, illetve eligazítása alapján lehet belépni. A benntartózkodás ideje csak az ügyintézés idejére korlátozódhat.
 • Amennyiben szülő vagy hozzátartozó érkezik tanulóval kapcsolatos érdeklődéssel, ez esetben az ügyeletes értesíti az adott oktatót. Kollégiumi elhelyezésben részesülő tanuló esetében a napos értesíti az ügyeletes támogató oktatót.
 • Szülői értekezlet vagy más szervezett program esetén az arra az eseményre előírtak szerint kell eljárni.
 •  

4.       A SZERVEZET BELSŐ KAPCSOLATAI

 

 

4.1  A vezetők közötti

 1. feladatmegosztás

Igazgató

 1. a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján vezeti a szakmailag önálló szakképző intézményt,
 2. dönt a szakképző intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés vagy más szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe,
 3. gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a kiadmányozási jogot, különösen a szakképző intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó döntések tekintetében;, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható,
 4. felel a belső szabályzatok elkészítéséért,
 5. felel a szakképző intézményen belüli oktatói munkáért,
 6. a tanév és a tanítási év jogszabályban meghatározott rendjének keretein belül elkészíti a szakképző intézmény éves munkatervét és a tantárgyfelosztást,
 7. szervezi és ellenőrzi a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését, kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – a feladat- és hatáskörén kívül eső – intézkedések megtételét,
 8. elkészíti a szakképző intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását,
 9. vezeti az oktatói testületet,
 10. felel az oktatói testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
 11. gondoskodik az oktatók továbbképzésének megszervezéséről, a továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítéséről, valamint a teljesítés nyilvántartásáról,
 12. dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben,
 13. megszervezi a tehetség kibontakoztatására, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy felzárkóztatására, beilleszkedési és tanulási nehézségei javítására, magatartási rendellenességei kezelésére szolgáló fejlesztő pedagógiai ellátásokat,
 14. gondoskodik a tanulók szakképző intézményen belüli felügyeletéről,
 15. gondoskodik a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről,
 16. koordinálja a szakképző intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak megszervezését és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszer szakképző intézményhez kapcsolódó feladatait,
 17. javaslatot tesz az irányítása alá tartozó munkavállalók elismerésére,
 18. gondoskodik a szakképző intézményben a szakirányú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről,
 19. vezeti a jogszabályban előírt tanügyi nyilvántartásokat és felel a szakképző intézmény adatbiztonságáért, továbbá a szakképzés információs rendszerébe történő bejelentkezésért és adattovábbításért,
 20. együttműködik a képzési tanáccsal, a diákönkormányzattal és jogszabályban meghatározott más szervekkel, személyekkel és testületekkel.
 21. jóváhagyásra előkészíti az SZMSZ-t, a házirendet és az éves munkatervet,
 22. jóváhagyja, és főigazgatónak jóváhagyásra felterjeszti a szakképző intézmény szakmai programját, amennyiben az a fenntartóra nem ró többletkötelezettséget,
 23. gyakorolja a belső szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban ráruházott munkáltatói jogokat, a bérgazdálkodást érintő döntések, a munkaviszony létrehozásának és megszüntetésének kivételével, utasítási és ellenőrzési jogot gyakorol a szakképző intézmény alkalmazottai felett,
 24. évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a centrum beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez,
 25. adatot szolgáltat, és legalább félévente írásos tájékoztatást ad a főigazgató részére a szakképző intézmény tevékenységéről,
 26. figyelemmel kíséri az ESL tanulói monitoring rendszer szakképző intézményi használatát, és megteszi a szükséges intézkedéseket a lemorzsolódás megelőzése érdekében,
 27. véleményezi a főigazgató és a kancellár hatáskörébe tartozó – a költségvetési szervet, illetve a szakképző intézmény alkalmazottját érintő – döntést (ideértve a szakképző intézményt érintő beiskolázást, a szakképző intézményt érintő költségvetés tervezést, a pályázatok beadását, a helyi tanterv és házirend összeállítását is), e kérdésekben javaslattételi jogkörrel rendelkezik,
 28. teljesíti a fenntartói, valamint főigazgató és kancellár által kért adatszolgáltatást,
 29. szakmai értekezletet hív össze a szakképző intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából,
 30. kötelezettséget vállal, a jogszabály, valamint a belső kötelezettségvállalási szabályzat szerint,
 31. képviseli a szakképző intézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Igazgatóhelyettes

 1. közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.
 2. részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.
 3. közreműködik a Házirend elkészítésében, aktualizálásában.
 4. az igazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint vezeti az intézményt.
 5. részt vesz a Szakmai Program felülvizsgálatában.
 6. segíti az oktatói testület vezetését.
 7. döntési-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyben az igazgató dönt, s a döntés előkészítésre utasította.
 8. együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal, szülői szervezetekkel.
 9. segíti az igazgatót a nevelői-oktatói munka irányításában.
 10. oktatói testületi értekezleten a területéhez tartozó nevelési-oktatási témakörben általános beszámolót tart, statisztikai adatokat elemez, s javaslatot tesz az esetlegesen jelentkező feladatok megtételére, a félévzáró értekezletet felkérésre megtartja.
 11. gondoskodik az iskolai rendezvények, ünnepségek zökkenőmentes megszervezéséről, lebonyolításáról.
 12. felügyeli a különféle vizsgák, tanulmányi versenyek zavartalan lebonyolítását.
 13. az igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat, valamint a tanulószobai foglalkozásokat, azokról elemzést készít.
 14. ellenőrzi a tanórán kívüli tevékenységeket, a szülői értekezletek megtartását.
 15. segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját.
 16. szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező oktatóknak.
 17. gondoskodik a hiányzó oktatók helyettesítéséről.
 18. gondoskodik az oktatók adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (e-napló, törzslapok, beírási napló).
 19. elkészíti a különféle hó végi és tanév közbeni jelentéseket, statisztikákat, hiányzásjelentést.
 20. elbírálja, és jóváhagyásra előterjeszti a munkaközösség tagjainak tanmeneteit.
 21. javaslatot tesz az igazgatónak jutalmazásra, kitüntetésre.
 22. ellenőrzi az oktatók szakmai munkáját és munkafegyelmét, a területükhöz tartozó tanulók tanulmányait.
 23. felügyeli a programtantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást, egyezteti a bejegyzett anyagokkal.
 24. az iskolai működést ellenőrző külső szervek megállapításai alapján a feltárt hiányosságokat határidőn belül rendezi, orvosolja.
 25. az elvégzett munkáról, minden lényeges ügyről, eseményről, tapasztalatairól, az elintézés módjáról rendszeresen tájékoztatja az igazgatót.

Tanüzemvezető

 1. részt vesz a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szervezésében és egyeztet az igazgatóval, szakmai igazgatóhelyettessel.
 2. irányítja a gyakorlati oktatók, az állattartó telepi dolgozók és kertészeti dolgozók munkáját a munkaköri leírásban meghatározottak szerint.

 

 1. Kiadmányozás rendje, képviselet szabályai

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az igazgató jogosult. A kimenő leveleket csak az igazgató írhatja alá.

Az igazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az igazgató által – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban – megjelölt magasabb vezető beosztású munkavállalója az intézménynek.

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

 • az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím)
 • az irat iktatószáma
 • az ügyintéző neve
 • az ügyintézés helye és ideje

A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:

 • az irat tárgya
 • az esetleges hivatkozási szám
 • a mellékletek száma

A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.

A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét „s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon „A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.

 

 1. Az igazgató vagy az igazgató- helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató távollétében munkakörében döntési joggal rendelkezik, de erről köteles az igazgatót tájékoztatni. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.

A vezetők távolléte esetén – ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást – az igazgatót a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti.

 

 1. A vezetők és a képzési tanács közötti kapcsolattartás formája, rendje

A képzési tanácsba

 1. a) a szülők képviselőit a szakképző intézmény tanulóinak törvényes képviselői,
 2. b) a tanulók képviselőit a szakképző intézmény diákönkormányzatának tagjai, diákönkormányzat hiányában a szakképző intézménybe járó tanulók,
 3. c) az oktatói testület képviselőit az oktatói testület tagjai, választják.

 

A képzési tanácsba a tanulók törvényes képviselői, a tanulók és az oktatói testület azonos számú képviselőt választhatnak.

A képzési tanácsba delegálhat

 1. a) egy képviselőt a fenntartó, és
 2. b) összesen egy képviselőt a szakképző intézmény székhelye szerinti
 3. ba) települési önkormányzat és más gazdálkodó szervezetek,
 4. bc) egyházi jogi személyek,
 5. bd) területileg illetékes gazdasági kamarák és
 6. be) civil szervezetek.

 

4.2  A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje és formája

 1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája

Az intézményen belül működő egységek kapcsolatának rendjét és az információáramlást az értekezletek rendje és rendszere határozza meg, azaz:

Értekezlet

Résztvevők

Az értekezlet gyakorisága

Vezetői

 

- Igazgató

- Igazgató- helyettesek

- Gazdasági csoportvezető

- Tanüzemvezető

 

 

Hetente 1x

Munkaközösség-vezetői

 

- Igazgató

- Igazgató- helyettesek

- Munkaközösség-vezetők

 

Havonta 1x

Munkaközösségi

 

- Munkaközösség-vezető

- Munkaközösségek tagjai

 

Havonta 1x

Oktatói testületi értekezlet

Oktatói testület tagjai

Havonta legalább 1x

 1. Oktatók közösségei és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás formái

Az oktatók és a tanulók közösségei az intézmény oktató-nevelőmunkáját meghatározó és szabályozó dokumentumokban kialakított rend szerint tartják a kapcsolatot. Ezeken a rendezvényeken a tanulókat vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdések vannak napirenden. A DÖK egyetértési és véleményezési joga alapján bekapcsolódik az intézmény működését érintő dokumentumok (Szakmai program, Házirend, SZMSZ stb.)készítésébe, ezekről elkészíti írásos véleményét.

Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) a helyi rendhez és az iskolai munkatervhez kapcsolódva részt vesz aszabadidős programok kialakításában, szervezésében és lebonyolításában.

Az osztályok diákönkormányzati képviselői meghívás alapján részt vesznek az osztályban tanító oktatók értekezletén.

A diákság delegált képviselői részt vesznek a választott testületek (fegyelmi bizottság, szülői választmány stb.) munkájában.

 

 

4.3  Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele az oktatók munkájának segítése

 1. Szakmai munkaközösségek

Az azonos műveltségi területen dolgozó oktatók a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre.

A szakmai munkaközösség-vezetőt az igazgató bízza meg 5 év határozott időre, a főigazgató jóváhagyásával.

A szakmai munkaközösség dönt:

 1. a) működési rendjéről és munkaprogramjáról,
 2. b) szakterületén az oktatói testület által átruházott kérdésekről,
 3. c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.

A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó oktatói munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.

A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően –

 1. a) a Szakmai program, továbbképzési program elfogadásához,
 2. b) az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
 3. c) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni.
 4. A vezetők és szakmai munkaközösségek kapcsolata

A szakmai munkaközösségek és az illetékes vezetők kapcsolata folyamatos. Részt vesznek a közösségek programjain és figyelemmel kísérik működésüket.

 1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége
 • javítják, kontrollálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét;
 • fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatot tesznek a fakultációs irányok megválasztására;
 • végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését;
 • kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét;
 • szervezik az oktatók továbbképzését, véleményezik az oktatói álláshelyek pályázati anyagát;
 • az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek;
 • támogatják a pályakezdő oktatók munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;
 • véleményezik az oktatók tankönyvrendelését az alábbiak szerint:
 • A szakmai közösségek az intézmény tankönyvi szabályzatában foglaltaknak megfelelően adnak véleményt az oktatók által választott tankönyvről. Az oktatók közlik a tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelés előkészítésével megbízott munkavállalóval, aki megfelelő összesítéssel előkészíti a rendelést.
 • A tankönyvrendeléssel megbízott munkavállaló gondoskodik arról, hogy az iskolai oktatásban felhasználható tankönyvek, valamint segédkönyvek hivatalos jegyzéke az intézményben igazgató által engedélyezett példányszámban álljon rendelkezésre a szakmai közösségek, illetve az oktatók számára.
 1. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai
 • A szakmai munkaközösség-vezető:
 • összeállítja az intézmény Szakmai Programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját;
 • irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatásért;
 • módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat, tanórákat szervez;
 • segíti a szakirodalom felhasználását;
 • elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést;
 • javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösség tagok jutalmazására, kitüntetésére;
 • ellenőrzi a szakmai munkát, munkafegyelmet, szükség esetén intézkedést kezdeményez;
 • javaslatot tesz az új, belépő oktató szakmai segítőjének személyére,
 • figyelemmel kíséri az újonnan belépő oktató szakmai tevékenységét,
 • képviseli állásfoglalásaival a közösséget az intézmény vezetőségében, és az iskolán kívül;
 • összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a közösség tevékenységéről az oktatói testület számára, igény szerint az igazgató részére;
 • állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása előtt köteles meghallgatni a közösség tagjait.
 •  

4.4  Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések

Az oktatói testület hatáskörébe tartozó ügyekben az oktatói testület általános átruházási jogával nem él. A feladatok ellátásával megbízottak az oktatói testületi értekezleten érdemi beszámolót adnak végzett munkájukról, a beszámolót az oktatói testület joga elfogadni.

Az iskolai oktatói testület az iskolai oktatás és nevelés alapfeladaton foglalkoztatott oktató besorolású munkavállalókból áll.

 

4.5  A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint a szakképző intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek

Iskolánkban diákönkormányzat működik. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a feladatra felkért, megbízott oktató segíti. A diákok iskolai és osztály- diákönkormányzatotválasztanak maguk közül, s kidolgozott és általuk elfogadott szabályzat és munkaterv alapján tevékenykednek. Azosztály-diákönkormányzatok éves osztályprogram alapján működnek, osztályértekezleteket tartanak, és reszortok szerintrészt vesznek az iskolai diákönkormányzat megbeszélésein. A diákközösség küldöttei, az iskola vezetősége és oktatóiévente fórumszerű diákközgyűlést tartanak, amelyet osztály-közgyűlések előznek meg. A diákközgyűlésen felvetettkérdésekre az iskola igazgatója 30 napon belül köteles válaszolni.

A diákönkormányzat (DÖK) működéséhez berendezett helyiség, számítógép, fénymásoló stb. biztosított.

A diákönkormányzat döntési, részvételi, véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik. Képviselőik a diákönkormányzati kérdések tárgyalása esetén részt vesznek az oktatói testület értekezletein.

 

Döntési jog illeti meg:

 • saját működésének kérdésében,
 • tanévenként egy tanítás nélküli nap programjáról.

Egyetértési joga van:

 • meghatározott ügyekben az SZMSZ elfogadásakor,

Véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik

 •  a Házirend elfogadásakor,
 • a tanulókat érintő valamennyi kérdésbe

Különösen:

 • a tanulókörök kialakítása során: a diákok tanítási órán kívüli tanulás céljából – érdeklődés szerint – tanulóköröket alkothatnak, pl.: tehetséggondozó szakkörök, esélyegyenlőség biztosítására felzárkóztató tankörök, sportkör,
 • az iskolai szabadidős program kialakításával kapcsolatban,
 • az iskolai sportköri program kialakításával kapcsolatban.

 

A diákközösségekkel az egyes feladattal megbízott oktatók tartják a kapcsolatot.

A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt az oktatói testület véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő oktató útján kéri meg.

A diákönkormányzatot segítő oktatót az oktatói testület és a diákönkormányzat képviselőinek javaslata alapján az igazgató bízza meg egy tanévre.

Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet.

A diákönkormányzat véleményét az oktatói testületi értekezleten és más iskolai fórumokon a diákönkormányzatot segítő oktató képviseli.

Az oktatói testület értekezletére a választott diákképviselő is meghívható.

Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő oktató támogatásával – az igazgatóhoz fordulhat.

A diákgyűlésen jelen vannak az oktatói testület érintett tagjai.

A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő oktató. A tanulók részére az igazgató ad tájékoztatást.

Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő oktató közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttatja az intézmény vezetőjéhez.

Az írásban, illetőleg szóban feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi választ. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt Napirend megjelölésével a segítő oktató útján kezdeményezi az igazgatónál. Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével.

A diákönkormányzat elnöke és a diákönkormányzatot segítő oktató közvetlenül az igazgatóhoz is fordulhat, kérdéseire érdemi, írásos választ kérhet, az igazgatót a diákfórumokra meghívhatja.

A diákönkormányzat az intézmény létesítményeit, eszközeit díjmentesen használhatja.

 

4.6  A szakképző intézményi sportkör, valamint a szakképző intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

Az intézmény a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett is biztosítja diáksportkörök működtetésével.

A diáksportkör vezetőjét a testnevelő tanárok javaslatára az intézmény vezetője bízza meg egy tanévre. A diáksportkör vezetője részt vesz a szakmai munkaközösség vezetők értekezletén, munkájához útmutatást ezen a fórumon kap. Az értekezleten tájékoztatja az intézmény vezetését tevékenységéről.

A diáksportkör vezetője együttműködik az iskola oktatóival, munkájáról rendszeresen, a szervezett eseményekről szóló feljegyzések formájában tájékoztatja az intézmény vezetését.

A diáksportkör vezetője rendszeresen részt vesz a humán munkaközösség munkájában, a diáksportkör életéről a munkaközösség-vezetőt rendszeresen és érdemben tájékoztatja.

Az iskola a mindennapi testedzés feltételeit a nem kötelező órák terhére szervezett és a tantárgyfelosztásban szereplő sportköri órák formájában és keretében valósítja meg. A sportköri óra a diákok számára szabadon válaszható óra. A sportköri órákat az iskola órarendjébe fel kell vezetni.

Minden, az iskola keretében történő sportfoglalkozáson bekövetkezett sérülést azonnal jelenteni kell az intézmény vezetőségének, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül (az iskola Balesetvédelmi Szabályzata alapján).

 

 1. 5. A SZERVEZET KÜLSŐ KAPCSOLATAI

 

5.1    Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja (ideértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolattartást)

Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. A külső kapcsolatokat az igazgató személyes megbízottjai útján tartja azoknak az oktatóknak a bevonásával, akiknek szakmai feladataikhoz közel álló féllel kell a kapcsolatot tartani.

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:

 • az intézmény körzetéhez tartozó általános- és középiskolákkal,
 • gyermek és szakmai szervezetekkel (általános igazgatóhelyettes)
 • gyermekjóléti szolgálattal, (osztályfőnöki munkaközösség- vezető),
 • az egészségügyi szolgáltatóval (általános igazgatóhelyettes, iskolatitkár),
 • egyházakkal (humán munkaközösség-vezető),
 • sportegyesületekkel (természettudományos munkaközösség-vezető, testnevelők),
 • rendőrség ifjúságvédelmi nevelőjével (igazgató),
 • Magyar Vöröskereszttel (iskolatitkár),
 • városi közművelődési intézményekkel (igazgató),
 • gyógypedagógiai szolgáltatóval (igazgató, igazgatóhelyettes),
 • gyermek és ifjúságvédelmi szervekkel (általános igazgatóhelyettes).

Az együttműködésről minden olyan együttműködővel, amellyel a kapcsolattartást jogszabály nem szabályozza, együttműködési megállapodás készül.

A gyermekjóléti szolgálattal közvetlenül az általános igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot. Munkájának eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az igazgatót és az érintett oktatókat, indokolt esetekben intézkedéseket javasol.

 

5.2    A duális képzőhellyel való kapcsolattartás formái és rendje

A gyakorlati képzést folytatókkal való kapcsolattartás alapja a velük kötött „Együttműködési megállapodás”. Az ebben bekövetkezett esetleges változásokat a szakmacsoportos képzésben vezető, valamint a vele együttműködő nem oktató beosztású vállalati kapcsolattartó munkatárs regisztrálja szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, a tanév kezdését megelőzően.

Az egyes gyakorlati képzést folytatókkal a vezetés tagjai (igazgató, szakmai igazgatóhelyettes, nem pedagógus beosztású vállalati kapcsolattartó) feladatkörüknek megfelelően, az együttműködés jellegétől függően napi, heti, havi rendszerességgel, vagy szükség szerint tartják a kapcsolatot.

A gyakorlati képzést folytatókat írásban, levelezés útján, az iskola honlapjának folyamatos frissítésével, továbbá e-mailben és SMS-ben, valamint telefonon és személyes megkeresések, meghatározott kör részvételével kialakított kerekasztal beszélgetések során informálja az őket érintő kérdésekben, kéri ki a véleményüket.

Az iskola minden tanévben osztályonként üzemlátogatást szervez a külső gyakorló helyekre, ahol bevonja az oktatási munkába az ottani tanulófelelősöket. Amennyiben igény van rá, van lehetőség külső gyakorlatok megszervezésére, ahol szintén biztosított a lehetőség az oktatási tevékenységben való aktív részvételre. Az iskola segíti a gyakorlati képzést folytatók képzését azzal, hogy az iskola tanmenetét követő tematikát biztosít a képző helyeknek, ezáltal segítve és fejlesztve a munkájukat.

Az iskola vezetéséhez a gyakorlati képzést folytatóktól érkező észrevételeket, panaszokat az érintettek bevonásával az iskola igazgatója vizsgálja ki és tisztázza a vitás kérdéseket, lehetőség szerint a jövőre nézve konszenzusos megállapodással lezárja azokat. Az egyeztetésről, illetve a megállapodásról emlékeztető vagy szükség esetén jegyzőkönyv készül.

 

6.    ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 

Az intézményben egyaránt folyik hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenység.

A tanév helyi rendjében meghatározott időpontban kerülnek megtartásra

 • az iskolai ünnepélyek: tanévnyitó ünnepély, köztársaság kikiáltásának ünnepe, szalagtűző, március 15, ballagás, tanévzáró ünnepély, (osztályfőnöki órán az aradi vértanúkról, holocaust és a Don kanyar áldozatairól, a kommunizmus üldözötteiről megemlékezés, illetve a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplése)
 • Évenként visszatérő programok: „szecska-bál”, karácsonyi ünnepség, Farsang, Föld napja, Élelmezési világnap, Mikulás ünnepség – ajándékozás, szociális otthonokban történő fellépés, Garamvölgyi Labdarúgó emléktorna, pedagógusnapi ünnepség.
 • Csapó-napok rendezvényei: Csapó Dániel Emlékverseny, névadóról történő megemlékezés, diáknap
 • sportrendezvények,
 • Mecénás-bál és ezeket kiegészítő programok.

A diáknaphoz kapcsolódóan képzőművészeti kiállításokat szervezünk.

Évente megkoszorúzzuk elhunyt munkatársaink, diákjaink emlékének adózva a parkban található kopjafát.

Az iskolánk iránt érdeklődő diákok számára nyílt napokat szervezünk.

Évente egyszer kerül megjelentetésre a diákok írásaiból készült Csapó Híradó.

Hagyománya van az osztályszintű és kiscsoportos kirándulások szervezésének a közszolgálati, mezőgazdasági és élelmiszeripari témájú szakkiállítások, vásárok megtekintésének.

 

7.    RENDSZERES EGÉSZSGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE

Intézményünkben a tanulók egészségügyi ellátását az ifjúsági (iskola) orvos és védőnő látja el. Munkájukat aszabályoknak megfelelően munkaköri leírás és követelmény szerint végzik.

A tanulók részt vesznek az előírt rendszeres iskolaorvosi vizsgálatokon, fogászati szűrővizsgálaton. Ezek megszervezéséről az iskolaorvos, a védőnő és az ezzel megbízott igazgatóhelyettes gondoskodik.

A tanulók éves munkaterv szerint egészségügyi felvilágosító, párválasztó, családtervező foglalkozásokon, vesznekrészt, melynek megszervezéséről az iskolaorvos, a védőnő és az ezzel megbízott igazgatóhelyettes gondoskodik.Osztályfőnöki órákon - az osztályfőnökkel együttműködve - sor kerül fertőző, daganatos, nemi úton terjedő valamintszenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésével kapcsolatos foglalkozásokra, egészségügyi önvizsgálatra, szexuálisfelvilágosításra.

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptemberében a védőnő egyezteti az igazgatóhelyettessel, aki azegyeztetést követően a diákok szűrővizsgálatának tervezetét az információs rendszeren keresztül nyilvánosságra hozza.

 

Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat:

 • Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyeletét, a tanulók évente egy alkalommal történő szűrővizsgálatát. A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében intézkedik a további tennivalókról.
 • Elvégzi a pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait
 • Ellenőrzi a járványügyi intézkedések végrehajtását.
 • Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a védőnő segítségével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyen
 • Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a testnevelőkkel, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekr
 • Segíti az iskola egészségnevelési programjának elkészítését, megvalósítását.
 •  

Az iskolai védőnő feladatai:

 • Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét.
 • Elvégzi a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó ellenőrző mérések
 • Végzi a diákok körében a szükséges egészségnevelő munkát, meghívásra, ütemterv szerint osztályfőnöki vagy egészségnevelő órákon foglalkozásokat tart.
 •  

8.    A TANULÓK, ILLETVE A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND

 

A munkavédelmi oktatás rendje

Az elméleti, illetve a gyakorlati képzés során a tanulókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival. Ennek érdekében elméleti és gyakorlati oktatást kell tartani a gyakorlati képzés megkezdésekor, továbbá értelemszerűen a tanuló számára minden új munkafolyamat szakmai ismertetésével egyidőben.

A munkavédelmi oktatást a gyakorlati foglalkozást irányító köteles megtartani, a szakmai igazgató- helyettes által jóváhagyott munkavédelmi oktatási tematika alapján. A munkavédelmi oktatást dokumentálni kell.

A dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. az oktatás időpontját;
 2. az oktatás jellegét;
 3. az oktatás tárgyát;
 4. az oktatásban résztvevők nevét;
 5. az oktatott anyag elsajátításáról az oktatottak aláírását;
 6. az oktató nevét, aláírását.

 

Egyéni védőeszköz juttatás rendje:

Egyéni védőeszközökkel kell ellátni azokat a tanulói jogviszonyban foglalkoztatottakat, akiket a gyakorlati képzés során, az egészséget vagy testi épséget károsító hatás éri, érheti vagy az egyéni védőfelszerelés biztosítását közegészségügyi érdek indokolja.

A gyakorlati képzést irányító csak az előírt minőségű védőfelszereléssel ellátott tanulót foglalkoztathat, illetve oktathat.

A kiadott egyéni védőeszközöket a tanuló köteles rendszeresen ki-, illetve letisztítani.

A szakmai oktatók kötelesek rendszeresen felülvizsgálni területükön alkalmazott védőeszközök állapotát, a tisztítás-karbantartás megtörténtét.

 

Általános magatartásbeli szabályok:

A tanulónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos foglalkoztatásra alkalmas állapotban kell megjelennie, vagyis

 1. alkoholmentes, illetve nem másnapos;
 2. megfelelően kipihent;
 3. figyelmet tompító, bágyadtságot okozó gyógyszer hatása nélkül; kábítószer hatása alatt nem áll,
 4. jó közérzeti és egészségi állapotban.

A tanulói jogviszonyban levő csak olyan tevékenységet folytathat, amely összhangban van a gyakorlati képzéssel. Felügyeletéről a gyakorlatvezető gondoskodik.

 

Tanulói balesetek nyilvántartása, bejelentése, kivizsgálása:

Minden tanulóbalesetről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. a sérült nevét;
 2. a sérült születési helyét és idejét;
 3. a sérült osztályának számát és betűjelét;
 4. a sérülés időpontját, helyét és jellegét;
 5. az esemény leírását;
 6. a sérült ellátására tett intézkedés leírását;
 7. hasonló eset elkerülése érdekében teendő intézkedéseket;
 8. tanú nevét, lakcímét; és
 9. a bejegyzést tevő nevét, munkakörét.

 

Amennyiben a sérülés 8 napon túl gyógyuló:

 1. az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni,
 2. a jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak.
 3. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek.
 4. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni.
 5. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.

 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül:

 1. akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
 2. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.

 

A tanulóbalesetek nyilvántartása a szakterületek vezetőinek feladata.

Ha az iskolában a gyakorlati képzés során a tanulói jogviszonyban foglalkoztatottat munkakieséssel járó baleset éri, a kivizsgálásba az intézmény munkavédelmi vezetőjét is be kell vonni.

 

9.    INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

A tanulókkal (gyermekekkel) az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, teendőket, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint (a tanórai foglalkozás, kirándulás, stb. során) az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az intézmény Munka és Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

Az iskola a jogszabályban meghatározottak szerint kivizsgálja és nyilvántartja a 3 napon túl gyógyuló gyermek- és tanulóbaleseteket. Teljesíti az értesítési kötelezettségét a jegyzőkönyv megküldésével, amelynek egy példányát az iskola őriz meg, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére.

 

Gyermek, valamint tanulói baleset, betegség esetén szükséges teendő:

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.

Az oktató szerint, ha a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermekről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit, gondviselőjét.

Azt, hogy a tanuló egészséges, orvosnak kell igazolnia.

Baleset, sérülés, akut megbetegedések esetén az iskola értesíti az iskolaorvost, a mentőket, a tanuló szüleit vagy az általa előzőleg megnevezett személyt a szülő (gondviselő) lakcímén vagy az általa megadott telefonszámon.

A nevelési és oktatási intézményben a tanulók számára szervezett rendezvényen tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.

A tanulókat a tanév elején tájékoztatni kell a Házirendről, azokról a tiltott magatartási formákról, melyeket tiltunk, a baleset-megelőzés legfontosabb feladatairól. Ezt a tájékoztatást nagyobb rendezvények előtt meg kell ismételni (osztályfőnök, oktató, támogató oktató).

A tűzmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás keretében tanévenként „próba tűzriadó”-ra kerül sor gyakorlatként, kivonulással a kijelölt helyekre. A konkrét teendőket külön szabályzatok tartalmazzák.

 

10.  RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

 

Bombariadó esetén szükséges teendők

Mindig be kell tartani a rendőrségi akció vezetőjének az utasításait.

A rendőrségi utasításokat az éppen bent intézkedésre jogosult személy hajtatja végre, ezen időponthoz igazodóan lehet az iskola épületben a: igazgató, az igazgatóhelyettes, kollégiumban a kollégiumvezető, ügyeletes támogató oktató és éjszakai készenléti ügyeletes is.

Az intézkedő személy utasításait mindenki köteles betartani.

Ha szükséges az épület elhagyása, akkor minden helyiség a pillanatnyi nyitott vagy zárt állapotában marad.

Az épület elhagyása az eszközök és felszerelési tárgyak nélkül történik.

A felnőtt dolgozók, illetve a tanulók a kijelölt gyülekező helyekre kötelesek vonulni.

A gyülekező helyek engedély nélkül nem hagyhatók el.

Bombariadó esetén az alkalmazható jelzés módjai:

 1. a) elektromos csengő;
 2. b) kolomp;
 3. c) szóbeli utasítás.

A bombariadó miatt elmaradt órák szombaton kerülnek megtartásra.

 

11.  A KÉPZÉSI TANÁCS DÖNTÉSI VAGY VÉLEMÉNYEZÉSI JOGA

 

A szakképző intézmény

 1. a) a tanulók jogainak érvényesítése és kötelességük teljesítésének elősegítése érdekében,
 2. b) a nevelő-oktató munka támogatása,
 3. c) az oktatói testület, a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek és kiskorú tanuló esetében a kiskorú tanulók törvényes képviselői, a fenntartó, továbbá a szakképző intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása, és
 4. d) a helyi közösségek érdekeinek képviselete céljából a Kormány rendeletében meghatározott tagokból álló, a szakképző intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményező és javaslattevő testületként működő képzési tanács hozható létre.

A képzési tanács véleményt nyilváníthat a szakképző intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a képzési tanács véleményét a szakképző intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadása és módosítása előtt.

A képzési tanács

 1. a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
 2. b) tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt.

A képzési tanács dönt azokban az ügyekben, amelyekben a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata – az Szkt. és e rendelet keretei között – a döntési jogot a képzési tanácsra átruházza.

 

12.  A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYBEN A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

(1)      Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.

Megjegyzés: Vétkes elkövetésről akkor beszélünk, ha kötelességének megszegését súlyos gondatlansággal vagy szándékosan követi el. Súlyos a tett akkor, ha a tanuló a körülmények alapján mással szemben lényegesen hátrányos dolgot követett el.

(2)      A fegyelmi büntetés lehet:

 1. megrovás;
 2. szigorú megrovás;
 3. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;
 4. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába;
 5. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától;
 6. kizárás az iskolából.

A fegyelmi eljárás során a felsoroltakon kívül egyéb büntetés nem szabható ki! Nem lehet fegyelmi büntetést kiszabni, ha:

 • nem lehet bizonyítani a tanuló vétkességét;
 • a tanuló nem volt vétkes, vagy tette nem volt súlyos;
 • nem követett el kötelezettségszegést;
 • a kötelezettségszegéstől számítva már 3 hónap eltelt – ekkor eljárás nem indítható. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.

(3)       Tanköteles tanulóval szemben a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem, a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola segítséget nyújt a szülőnek az új iskola megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, nem kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola három napon belül köteles megkeresni a szakképzési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. A szakképzési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. A (2) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki. A (2) bekezdés f )pontjában meghatározott fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig.

(4)       Az iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni a területi gazdasági kamarát.

(5)      A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést az oktatói testület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.

(6)       Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást (a továbbiakban: egyeztető eljárás). Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

(7)       Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő hozzájárult. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.

            Megjegyzés: Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása céljából. Ez csak akkor valósítható meg, ha a kötelezettség meghatározott személlyel szemben valósul meg.

(8)       Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni.

(9)       A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.

(10)     A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés megállapításának - a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának hiányában - a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult.

(11)    A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell lefolytatni.

 

Fegyelmi eljárás szabályai

A fegyelmi tárgyalás

(1)       A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a gyakorlati képzést nem az iskolában tartják - a gyakorlati képzés szervezőjét (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) - a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével - értesíteni kell. Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet képviselője szabályszerű értesítés ellenére, illetve a tanuló, a szülő vagy a meghatalmazott ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, - ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő - figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, - ha a sértett kiskorú, a szülő - hozzájárult. Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is képviselheti. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és meghatalmazott képviselőjük külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.

(2)      A fegyelmi eljárást - lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a képviselőjük, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során betekinthessen, az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.

(3)      A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló, illetve képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja.

(4)      A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat.

(5)      Ha az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az oktatói testület, a tárgyalást az oktatói testület által megbízott személy vezeti.

A bizonyítás

(1)      A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.

(2)      A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló mellett, illetve a tanuló ellen szól.

A fegyelmi határozat

(1)       A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az ügy jellege megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.

(2)      A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, vagy a kötelességszegés ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható.

(3)      A fegyelmi határozatot, a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.

(4)      Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.

(5)      A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.

(6)      A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát, a határozat meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha az első fokon az oktatói testület jár el, a határozatot az oktatói testület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá az oktatói testület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.

(7)      Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetés kiszabása esetén a tanuló tanév végi osztályzatait a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése előtt nem lehet megállapítani. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították.

(8)       Ha az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.

(9)       Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tízedik évfolyamának, illetőleg a középiskola utolsó évfolyamának vagy szakképző iskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható alapvizsgára, illetve érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(10)    A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb

 1. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál,
 2. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkettő hónapnál.

(11)    A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszthető.

Az eljárást megindító kérelem

(1)      Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást megindító kérelmet. Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.

(2)      A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.

A kizárás

(1)       A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanuló közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.

(2)       A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.

(3)       Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és a szülő is bejelentheti. A oktatói testület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt.

Vegyes rendelkezések

(1)       A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, továbbá meghatalmazottja képviselheti.

(2)       A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük   kéri.

 

13.  ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE, ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE

 

 1. Az elektronikus dokumentum

Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat.

Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adat együttes.

Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek:

- az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint

- az egyéb elektronikus dokumentumokra.

 1. Az elektronikus okirat kezelési rendje

Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított irat.

Az ilyen iratot:

- elektronikus aláírással kell ellátni, és

- elektronikusan kell tárolni.

 1. Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje

Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely - nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett.

Az ilyen iratokat:

- amennyiben az igazgató elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni,

- elektronikusan kell tárolni.

 1. Az elektronikus aláírás

Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni.

Az elektronikus aláírásra az intézmény igazgatója jogosult.

Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni.

Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban minden adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani.

 1. Az elektronikus dokumentumok tárolása

Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló rendszert kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket.

Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges tárgyi, technikai feltételeket az igazgató biztosítja. Ennek érdekében az elektronikus dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges:

- adathordozókat,

- az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt.

Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell jelölni az adathordozón tárolt adatokat.

Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat.

 1. Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése

Az elektronikus rendszerből való selejtezés, megsemmisítés

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően történhet:

- törléssel,

- az adathordozó fizikai megsemmisítésével

 1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje

A hitelesítés követelménye

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat:

- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,

- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell.

 1. A hitelesítés módja

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni:

- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza:

- a hitelesítés időpontját,

- a hitelesítő aláírását,

- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.

Ez esetben a hitelesítés szövege: Hitelesítési záradék

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.

Kelt: ................................................

PH

..........................................

hitelesítő

 

14.  AZ IGAZGATÓ FELADAT-ÉS HATÁSKÖRÉBŐL ÁTRUHÁZOTT FELADAT-ÉS HATÁSKÖRÖK, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

 

 1. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI
 2. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei

Egyéb foglalkozás körébe tartozik a tanórán kívüli:

- egyéni, vagy

- csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.

Az intézményben igénybe vehető egyéb foglalkozások:

 1. A fakultációs foglalkozások

A fakultációs foglalkozások: továbbtanulásra előkészítő foglalkozások

- a vezetőket az iskola igazgatója bízza meg,

- a foglalkozások a tanulók tanulmányi előmenetelét szolgálják,

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek,

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni.

 

 1. Diákköri foglalkozások

A diákköri foglalkozás:

- a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződik,

- a vezetőt az iskola igazgatója bízza meg,

- a foglalkozás meghatározott rendben, tematika szerint történik,

- a foglalkozásról naplót kell vezetni.

 1. Sportköri foglalkozások

A sport foglalkozások: tömegsporton belüli szabadidős játékok

- a többi foglalkozásoktól elkülönül,

- a tanulók önkéntes jelentkezése alapján történik

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek,

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni.

 1. További egyéb foglalkozások

- A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól.

- A felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon való részvételre az oktató jelöli ki a tanulót.

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola oktatója.

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint az oktatói igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

- Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezhet. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért az oktatók a felelősek.

 

16.  KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, szakmai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

 • Könyvtárunk SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.

Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:

 • gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
 • tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
 • az iskola szakmai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
 • könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
 • könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
 • tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
 • a könyvtári állomány szakmai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:

 • a szakképzési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
 • a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörösítése,
 • számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
 • tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
 • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
 • részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros a következő feladatokat látja el:

 • előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt
 • közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
 • megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására,
 • folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számának változását,
 • követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának alakulását,
 • követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
 • az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket,
 • a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.
 • Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.

 

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.

A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása

 • Az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni.
 • A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
 • Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén nyilvántartásba kell venni.

A könyvtár szolgáltatásai

 • szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az utóbbiak korlátozott számban),
 • tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,
 • információgyűjtés az internetről a könyvtáros segítségével,
 • lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata,
 • tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról,
 • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
 • könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása,
 •  nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok sokszorosítása
 •  tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról

 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. sz. melléklete tartalmazza.

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használata, térítésmentes. A nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni.

A könyvtárhasználat szabályai

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik.

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez.  A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.

17.  A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

 

A munkáltatói jogokat

 1. az oktatók, a szakmai tárgyat oktatók és a támogató oktató munkakörben dolgozók, valamint a pedagógiai szakmai munka koordinációját végző dolgozók tekintetében a főigazgató gyakorolja
 2. a szakképző intézmény Szkt. 40. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott - a további, közvetlenül nem a szakmai alapfeladatellátással összefüggő feladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott személy - alkalmazottja felett a kancellár gyakorolja
 3. Az irányítása alá tartozó foglalkoztatottak tekintetében a főigazgató vagy a kancellár
 4. dönt a munkavállalói jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről,
 5. dönt a megbízási jogviszony létesítésértől és megszüntetéséről,
 6. dönt a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatásról,
 7. munkáltatói igazolást ad ki,
 8. delegálja az oktatóminősítő vizsga-, illetve eljárás során a szakképző intézményi bizottsági tagot,
 9. dönt a távollét engedélyezéséről,
 10. gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről,
 11. ellenőrzi a munkavégzést, teljesítményértékelést végez,
 12. ellátja a munkaszervezéssel kapcsolatos feladatokat, a munkavégzésre vonatkozóan utasítást ad ki,
 13. dönt az éves továbbképzési terv alapján a továbbképzésen való részvételről,
 14. gondoskodik az oktatók minősítő eljárásra történő jelentkezésének rögzítéséről,
 15. dönt a túlmunkáról illetve a helyettesítés elrendeléséről,
 16. engedélyezi a kiküldetéseket,
 17. dönt a szabadságolási, a fizetés nélküli szabadság igénybevételére vonatkozó kérelmekről,
 18. dönt a jutalmazásról,
 19. dönt a dolgozói kedvezmények, juttatások tárgyában benyújtott kérelmekről,
 20. javaslatot tesz a kitüntetésekkel kapcsolatban az agrárminiszter részére.

 

 1. Az igazgató átruházott hatáskörben gyakorolt munkáltatói jogköre kiterjed különösen a következőkre
 2. javaslattétel az igazgatóhelyettes személyére az oktatói testület véleményezési jogának megtartása mellett,
 3. javaslattétel teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatásra, határozott vagy határozatlan idejű jogviszony létesítésére,
 4. munkáltatói igazolások, éves adóigazolások aláírása,
 5. munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat beutalásának aláírása,
 6. a nem oktató munkakörben alkalmazottak munkaköri besorolása,
 7. az oktatóminősítő vizsga, illetve -eljárás során a szakképző intézményi bizottsági tag delegálása,
 8. szabadság engedélyezése az elfogadott szabadságolási terv alapján,
 9. jogszabályban meghatározott, munkáltatói mérlegelést nem igénylő esetben a fizetésnélküli szabadság engedélyezése,
 10. helyettesítési díj megállapításával nem járó helyettesítés elrendelése, készenlét, ügyelet elrendelése,
 11. oktatók kötött munkaidő felső határa feletti helyettesítés elrendelése,
 12. távollét engedélyezése,
 13. munkaköri leírások elkészítése,
 14. a munkavégzés ellenőrzése, értékelése, teljesítményértékelés,
 15. a munka szervezése, a munkavégzésre vonatkozó utasítás kiadása,
 16. javaslattétel az éves továbbképzési terv szerint a továbbképzésen való részvételre,
 17. javaslattétel a kancellárnak a túlmunkáról, illetve a helyettesítés elrendeléséről,
 18. a belföldi kiküldetések engedélyezése a kancellár egyidejű tájékoztatása mellett,
 19. javaslattétel a főigazgató felé a szakképző intézményi dolgozók jutalmazására, és kitüntetésére, javaslattétel a főigazgató felé, a dolgozói kedvezmények, juttatások tárgyában.

18.  MINDAZOK A KÉRDÉSEK, AMELYEK MEGHATÁROZÁSÁT JOGSZABÁLY ELŐÍRJA, TOVÁBBÁ A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MINDEN OLYAN KÉRDÉS, AMELYET JOGSZABÁLY RENDELKEZÉSE ALAPJÁN KÉSZÍTETT SZABÁLYZATBAN NEM KELL VAGY NEM LEHET SZABÁLYOZNI

Az iskola szakmai tekintetben önállóan működő intézmény. A szervezettel és a működéssel kapcsolatosan minden olyan ügyben a szervezeten belül döntési hatáskörrel rendelkező személy, szervezet dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I.              Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Általános igazgatóhelyettes

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A Szakképzési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való aktív közreműködés és az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak ellátása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés fenntartása és erősítése.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       Munkakörét önállóan, a jogszabályokban, a megadott alapelvek és szempontok alapján végzi.

-       Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, ennek érdekében közreműködik:

·      a munkavállalók személyi adatai,

·      a tanulók személyi adatai, valamint

·      a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében.

-       Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzatok elkészítésében.

-       Részt vesz az adatszolgáltatásban a Szakképzési Információs Rendszer részére.

-       Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában.

-       Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában.

-       Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében.

-       Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében.

-       Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja.

-       Szaktudásával támogatja a szakmai program elkészítését.

-       Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a nevelési év rendjének meghatározásában.

-       Támogatja az igazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét.

-       Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart.

-       Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését.

-       Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és megszűnése tárgyában, melyben az igazgató dönt, s a döntés – előkészítésre utasította.

-       Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében.

-       Támogatja az igazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.

-       Közreműködik az oktatók szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése megszervezésében.

-       Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében.

-       Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását.

 

2.  Felelősségi kör:

 

-       Felelős az átvett eszközökért.

-       Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért.

-       Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért.

-       Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

1.      Szervezeten belül:

-       minden szervezeti egységgel

2.      Szervezeten kívül:

-       állami szervekkel, intézményekkel

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba.

A munkaköri leírás módosítását mind a munkavállaló, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…..

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                              főigazgató

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………...

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Szakmai igazgatóhelyettes

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A Szakképzési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való aktív közreműködés és az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak ellátása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés fenntartása és erősítése.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       Munkakörét önállóan, a jogszabályokban, a megadott alapelvek és szempontok alapján végzi.

-       elkészítteti, felülvizsgálja, jóváhagyja a szakmai tárgyak helyi tantervét

-       felügyeli a szakmai tárgyak vizsgáinak tananyag tartalmát, a vizsgák előkészítését

-       összesíti a szakmai tantárgyfelosztást, közreműködik a teremelosztásban

-       rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, egyeztet a tanulást érintő kérdésekben

-       követi a szakmai tárgyak helyi tanterv szerinti haladását, az érdemjegyek a nevelési elvekben rögzítettek szerinti megvalósulását

-       összeállítja a csoport- és tanulói beosztásokat

-       segíti a szakmai munkaközösségek munkáját

-       igazgatóhelyettesi ügyeletet lát el

-       koordinálja a szakmai rendezvények, kiállítások előkészítését, lebonyolítását

-       figyeli a pályázati kiírásokat , pályázatokat készít, koordinál

-       felügyeli a tanüzemben folyó oktatómunkát

-       irányítja a tanüzem hosszú-, középtávú terveinek elkészítését, részt vesz a stratégiai döntésekben

-       felügyeli a tanüzemben folyó munka szakszerűségét, gazdaságosságát

-       részt vesz a hazai és nemzetközi kapcsolatokban, elősegíti azok szélesítését

-       segíti az oktatói testületet szakmai munkájában, pedagógiai, módszertani, egyéni gondjainak megoldásában

-       példát mutat és közreműködik az egységes nevelési követelmények és eljárások kialakításában

-       elvégzi az igazgató által meghatározott egyéb feladatokat

2.  Felelősségi kör:

 

-       Felelős az átvett eszközökért.

-       Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért.

-       Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért.

-       Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

 

III.      A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

3.      Szervezeten belül:

-       minden szervezeti egységgel

4.      Szervezeten kívül:

-       állami szervek, intézmények

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a munkavállaló, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20………

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                              főigazgató

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Oktató

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A Szakképzési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység elvégzése.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

általános igazgatóhelyettes

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

Az oktató kötelessége

−         A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse.

−         A tanulókat, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve a képzésben részt vevő személyeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét figyelmeztesse, ha a kiskorú tanuló jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.

−         A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a képzésben részt vevő személy javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.

−         A szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa.

−         A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.

−         Jogszabályban meghatározott egyéb kötelességeit teljesítse.

 

Feladatkör, általános szakmai feladatok

Az oktatói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai elvárások és feladatok

−         Az oktató rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel.

−         Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat.

−         Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét.

−         Közösségi feladatokat vállal.

−         Óráit az adott tanévre érvényes tantárgyfelosztás és órarend alapján megtartja, illetve a tanévi beosztás szerint ügyeleti feladatokat lát el.

−         Előkészíti és végrehajtja az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatokat.

−         A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, igazgatóhelyetteseknek vagy az igazgatónak.

 

Együttműködés a szülőkkel

−         Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.

−         A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.

−         Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.

 

Az egyes jogok biztosítása

−         Gondoskodik a tanulók szakképzési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.

−         Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.

−         Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.

−         Tiszteletben tartja kollégáinak jogszabályban foglalt jogait.

 

Részletes szakmai feladatok

−         Foglalkozások, tanítási órák előkészítése.

−         Tehetséggondozó és a felzárkóztató munka végzése szaktárgyhoz kapcsolódóan.

−         A gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, ellenőrzése.

−         A szakmai programnak megfelelő tanmenetet készítése, az igazgatóval való jóváhagyatása.

−         A tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása.

−         Előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete (felügyelet versenyeken, kiránduláson stb.).

−         A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

−         A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása.

−         Eseti helyettesítés.

−         A oktatói tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység.

−         Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése.

−         Folyamatosan kapcsolatot tart az általa tanított osztályok osztályfőnökeivel.

−         A magatartás és szorgalom jegyek kialakításakor véleményével segíti az osztályfőnököt.

−         A szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása.

−         A belépő oktató szakmai segítése, mentorálása.

−         Az oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel.

−         Az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés.

−         Környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása.

−         Iskolai szertár fejlesztése, karbantartása.

−         A szakmai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása (iskolai oktatói testületi értekezletek, konferenciák, iskolai ünnepségek, stb.)

−         Továbbképzésben való részvétel

−         Példaadó személyiségként dolgozik és nevel.

Osztályfőnöki feladatok (megbízás esetén)

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok

−         Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.

−         Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését.

−         Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról.

−         Megismerteti, értelmezi és betartatja az osztálya tanulóival a Házirendben rögzített szabályokat.

−         Tanév elején kitölteti és összegyűjti a tanulói adatlapokat.

−         Megismerteti osztálya tanulóival az iskola hagyományait, múltját, jelenét, értékeit.

−         Jutalmazza, vagy jutalmazását kezdeményezi az iskolai élet bármely területén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat.

−         Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is.

−         Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is.

−         Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Naprakészen vezeti az osztályával kapcsolatos elektronikus és papír alapú dokumentumokat. Elkészíti a szükséges statisztikákat.

−         Figyelemmel kíséri az osztályban tanító tanárok munkáját. Figyelmezteti kollegáit adminisztrációs kötelezettség-mulasztásaikra. Ennek eredménytelensége esetén köteles az iskolavezetéshez fordulni.

−         Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. Szükség esetén az éves munkatervben előírtakon túl rendkívüli szülői értekezletet szervez.

−         Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, programokon.

−         Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó tanulóval kapcsolatban.

−         Ellátja az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésével összefüggő adminisztrációs és egyéb feladatokat,

−         Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.

−         Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal, részben az osztályképviselő útján, részben a diákmozgalomért felelős tanár segítségével.

 

Munkaközösség vezetői feladatok (megbízás esetén)

−         Összeállítja a munkaközösség éves programját.

−         Irányítja a közösség szakmai munkáját, segíti a szakirodalom felhasználását.

−         Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, szakmai továbbképzésre.

−         Felügyeli a követelményrendszernek való megfelelést.

−         Elemzést, értékelést készít a munkaközösségek tevékenységéről.

−         Az intézmény igazgatója által vagy helyettesei által rábízott feladatokat munkatársaival végrehajtatja, ellenőrzi azt.

−         A feladatok pontos és színvonalas elvégzéséről beszámolási kötelezettséggel bír az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettesei felé.

−         A munkaközösség tagjai beszámolási kötelezettséggel bírnak elvégzett munkájukról az iskola vezetősége, ill. a munkaközösség vezető felé.

−         Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli bemutató tanításokhoz.

−         Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyeit.

 

2.  Felelősségi kör:

−         Felelős az átvett eszközökért.

−         Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért.

−         Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért.

−         Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

−         Felelős a kertészeti dolgozók, traktoros, állattartó telepvezető, állatgondozók munkájáért.

−         Felel a tanüzemben lévő eszközökért, erő- és munkagépekért, állatokért, készletekért.

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

−   Iskola vezetősége

−   Az oktatói testület tagjai

−   Osztályfőnöki munkaközösség tagjai

−   Munkaközösség-vezetők

−   Gazdasági Hivatal dolgozóival

−   Technikai alkalmazottakkal

 

     Szervezeten kívül:

-       állami szervezetek,

-       gazdasági kamarák,

-       tanüzemmel kapcsolatban lévő beszállítókkal, szolgáltatókkal, vevőkkel,

III. Munkaköri specifikáció

-        Állandó jogszabályfigyelés,

-       szakmai tudás fejlesztése,

-       ismeret megszerzése.

-        

 

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

 

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20……………………..

A munkaköri leírás kiadója:

…………………………………………….                            ……………………………………

                  főigazgató                                                                                kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Kollégiumvezető

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A kollégium vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű gazdálkodásért.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

általános igazgatóhelyettes

A helyettesített személy neve, munkaköre:

-

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       Tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi a kollégiumban folyó nevelőmunkát.

-       Dönt a tanulók kollégiumi felvételéről.

-       Elkészíti a kollégium pedagógiai programját.

-       Az iskola munkatervéhez igazodva elkészíti a kollégium éves munkatervét.

-       Tervezi és elkészíti a kollégiumi nevelők időbeosztását.

-       Jóváhagyja a kollégiumi csoportvezetők éves programját.

-       Segíti a kollégiumi oktatótestületet az egyre nagyobb szakmai autonómia gyakorlásában, pedagógiai, módszertani gondok megoldásában.

-       Elkészíti a kollégiumra vonatkozó statisztikai jelentéseket.

-       Az igazgató kérésére felméréseket, elemzéseket készít.

-       Közreműködik az egységes nevelési követelmények és eljárások kialakításában.

-       Részt vesz az oktatótestületi és vezetőségi értekezleteken.

-       Megtartja a kollégiumi nevelőtestületi értekezleteket.

-       Kollégiumi foglalkozásokat látogat.

-       Figyelemmel kíséri a kollégiumi fegyelmi eljárások rendjét, a tanulók fegyelmi helyzetét.

 

2.  Felelősségi kör:

 

-       Felelős az átvett eszközökért.

-       Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért.

-       Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért.

-       Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

-       Felelős a kollégiumi nevelők munkájáért.

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

-       Iskola vezetői

-       A tantestület tagjai

-       Szakmai munkaközösség-vezetők

-       Osztályfőnöki munkaközösség tagjai

-       Természettudományi munkaközösség tagjai

-       Humán munkaközösség tagjai

        Szervezeten kívül:

-       állami szervek, intézmények

 

III. Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

 

IV.  A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…………………….

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                              főigazgató

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Támogató oktató

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A Szakképzési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység elvégzése.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

kollégiumvezető

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

A támogató oktatói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai elvárások és feladatok

-          az oktatói testület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját,

-          rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezik,

-          képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában,

-          egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgál a diákok számára,

-          megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat helyezi előtérbe,

-          képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére,

-          képes a diákokkal szinte bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, képes a konfliktusok eredményes kezelésére,

-          munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő személyekkel, szervezetekkel.

 

Együttműködés a szülőkkel

−         Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.

−         A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.

−         Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.

 

Az egyes jogok biztosítása

−         Gondoskodik a tanulók szakképzési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.

−         Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.

−         Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.

−         Tiszteletben tartja kollégáinak jogszabályban foglalt jogait.

 

Részletes szakmai feladatok

−         Foglalkozások, előkészítése.

−         Tehetséggondozó és a felzárkóztató munka végzése.

−         A gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, ellenőrzése.

−         A szakmai programnak megfelelő csoportfoglalkozási terv készítése

−         A tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása.

−         Ügyeletesi feladatok ellátása.

−         A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

−         A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása.

−         Eseti helyettesítés.

−         A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység.

−         Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése.

−         Folyamatosan kapcsolatot tart az általa tanított osztályok osztályfőnökeivel.

−         A magatartás és szorgalom jegyek kialakításakor véleményével segíti az osztályfőnököt.

−         A szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása.

−         Az oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel.

−         Az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés.

−         Környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása.

−         A szakmai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása (iskolai nevelőtestületi értekezletek, konferenciák, iskolai ünnepségek, stb.)

−         Pedagógus-továbbképzésben való részvétel

−         Példaadó személyiségként dolgozik és nevel.

−         Ügyeletes nevelőként visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés érdekében,

−         Folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére,

−         Időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából,

−         A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes támogató oktatók között – dokumentált információcserére kell sort keríteni.

-          A napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés megszervezése, felügyelete, ellenőrzése,

-          A tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek folyamatos vezetése,

-          A közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök tevékenységének a felügyelete,

-          A felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes nevelő tanári intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető támogató oktatónak

 

 

2.  Felelősségi kör:

−         Felelős az átvett eszközökért.

−         Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért.

−         Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért.

−         Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

−         Felelős a kertészeti dolgozók, traktoros, állattartó telepvezető, állatgondozók munkájáért.

−         Felel a tanüzemben lévő eszközökért, erő- és munkagépekért, állatokért, készletekért.

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

−   Iskola vezetősége

−   Az oktatói testület tagjai

−   Osztályfőnöki munkaközösség tagjai

 

Szervezeten kívül:

-       államin szervek, intézmények

III. Munkaköri specifikáció

-        Állandó jogszabályfigyelés,

-       szakmai tudás fejlesztése,

-       ismeret megszerzése.

 

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20……………………..

A munkaköri leírás kiadója:

…………………………………………….                            ……………………………………

                  főigazgató                                                                                kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Tanüzemvezető

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A Szakképzési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység elvégzése.

A tanüzem működésének biztosítása, az ott folyó munka irányítása, felügyelete, ellenőrzése

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

szakmai igazgatóhelyettes

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-          Az intézet tulajdonában lévő földterületek szakszerű művelésének biztosítása, a növénytermesztési munkák tervezése, irányítása, ellenőrzése

-          A növényegészségügyi előírások betartása, szükséges növényvédelmi munkák tervezése, felügyelete

-          a betakarítási munkák szervezése, irányítása

-          javaslattétel az értékesítésre

-          az állattartó telep éves takarmányszükségletének biztosítása, takarmányok megfelelő, biztonságos tárolása

-          az erő és munkagépek karbantartási, javítási munkáinak irányítása

-          az azonnali javítási, vásárlási igények jelzése

-          biztosítja a tanüzem zavartalan működéséhez szükséges anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzését, készletezését, biztonságos tárolását

-          a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti erdészeti, erő és munkagép üzemelési-javítási ágazatokra termelési, üzemelési, fejlesztési és értékesítési tervet készít

-          szakmailag felügyeli az állattartó telepen végzett munkákat

-          adminisztráció elvégzése

• jelentések előkészítése

• termelési mutatók nyilvántartása

• táblatörzskönyv vezetése

• készletváltozások nyilvántartása, havi összesítők, elszámolások készítése

• elvégzett munkák igazolása

• jelenléti ív

-          a tanüzemben folyó oktatómunka elősegítése

• szakmai gyakorlatok feltételeinek biztosítása, az egyeztetett igényeknek

  megfelelően

• a tanüzemben bekövetkező fontosabb események előrejelzése a szakmai 

  igazgatóhelyettesnek

• az oktatással kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtétele a szakmai igazgatóhelyettes felé

-          a tanüzemben a munka és balesetvédelmi szabályok betartása, betartatása

 

2.  Felelősségi kör:

−         Felelős az átvett eszközökért.

−         Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért.

−         Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért.

−         Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

−         Felelős a kertészeti dolgozók, traktoros, állattartó telepvezető, állatgondozók munkájáért.

−         Felel a tanüzemben lévő eszközökért, erő- és munkagépekért, állatokért, készletekért.

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

−   Iskola vezetősége

−   Az oktatói testület tagjai

−   Osztályfőnöki munkaközösség tagjai

−   Munkaközösség-vezetők

−   Gazdasági Hivatal dolgozóival

−   Technikai alkalmazottakkal

 

          Szervezeten kívül:

-       állami szervezetek,

-       gazdasági kamarák,

-       tanüzemmel kapcsolatban lévő beszállítókkal, szolgáltatókkal, vevőkkel,

III. Munkaköri specifikáció

-        Állandó jogszabályfigyelés,

-       szakmai tudás fejlesztése,

-       ismeret megszerzése.

-        

 

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…………………….

A munkaköri leírás kiadója:

…………………………………………….                            ……………………………………

                  főigazgató                                                                                kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Állattartó telepvezető

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Az állattartó telep munkáinak irányítása, végzése

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

tanüzemvezető

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

-

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       munkakezdéskor az állatok létszámának, egészségi állapotának ellenőrzése, rendellenesség esetén a közvetlen felettes tájékoztatása

-       az állatok takarmányozása, itatása, tisztántartása

-       az abraktakarmány helyben darálása, keverése

-       a telep takarmányszükségletét biztosító betakarítási munkákban történő részvétel

-       trágyázás, almozás, takarítás

-       fejés, tejkezelés, mosogatás

-       tejszállításra való előkészítése, tejeladás

-       ivarzó állatok megfigyelése, inszeminálás

-       segédkezés a tenyésztési, szaporítási, állategészségügyi kezelések munkafolyamatainál

-       ellések előkészítése, levezetése, újszülött állatok ellátása, gondozása

-       higiénia, fertőtlenítési munkák elvégzése

-       a telepen folyó oktatómunka elősegítése, a hetesi gyakorlaton lévő tanulók irányítása, felügyelete

-       az állattartó telep rendben tartása

-       telepi adminisztráció ellátása

-       minőségbiztosítási feladatok ellátása

-       a telepen felmerülő- és az állattartással összefüggő feladatok szervezése, koordinálása, felügyelete,

-       - a technológiai és higiéniai utasítások szigorú betartása

 

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- a hetesi gyakorlaton lévők munkájáért

- az állattartó telepen lévő állatokért, eszközökért, készletekért

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

-       közvetlen felettes

-       iskola vezetősége

Szervezeten kívül:

vállalkozások

III. Munkaköri specifikáció

−           általános műszaki, gyakorlati tudás, ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20……………

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20…………….

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Iskolatitkár

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottjaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási és protokoll -szervezési feladatok ellátása.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

-

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

-

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       Nyilvántartja és rendszerezi (rangsorolja) az átfutó és határidős ügyeket, az ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigorú elszámolású nyomtatványokat (törzslap, stb.), megőrzi ezeket.

-       Átveszi, felbontja, kezeli a küldeményeket, iktatja az iratokat, csatolja az elő-iratokat, számlákat számlaátadóban iktatja.

-       Továbbítja a határidős ügyiratokat – az intézményvezető szignálása után – az ügyintézőkhöz, aláírással átveteti azokat.

-       Előkészíti a kiadványozást, bérmentesíti és továbbítja a kiadványokat, küldeményeket.

-       A hivatalos üzeneteket, a körtelefonok tartalmát továbbítja, tájékoztatást ad az érintetteknek az ügyben eljáró illetékes ügyintéző felhatalmazása alapján.

-       Gépeli és másolja a vezető által engedélyezett (szignóval ellátott) intézményi iratokat, szükség esetén – az igazgató utasítására – jegyzőkönyvet vezet.

-       Vezeti  a tanulók naprakész intézményi nyilvántartását, a hivatalos statisztikákat, az okiratokról, dokumentumokról hivatalos másolatot, másodlatot készít.

-       Ellátja  az érkező  és  távozó  tanulók hivatalos adminisztrációját, továbbítja  és nyilvántartja az igazolatlan mulasztásért való felszólításokat, feljelentéseket.

-       Nyilván tartja a tanulók ifjúságvédelemmel kapcsolatos dokumentumait, igazolásait.

-       Rendben és elzárva tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról beszerzéssel gondoskodik.

-       Kezeli az irattárat, rendezi az elintézett ügyek iratait, irattárba helyezi, elkészíti az irattári jegyzékeket, elvégzi az irat selejtezését, a levéltári átadást.

-       Koordinálja az  iskolaorvossal,  védőnővel,  a  védőoltások,  szűrővizsgálatok  és fogászati kezelések beosztását.

-       Szervezi és egyezteti az igazgató és a helyettesei hivatalos kapcsolattartását, elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató (helyettes) megbízza.

-       Szívélyesen fogadja a vezetőkhöz látogató személyeket, a szülőket, pedagógusokat, diákokat, ügyeik intézését  elősegíti,  minden  intézkedéséről tájékoztatja az igazgatót vagy helyettesét.

-       A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli.

-       A számítógépről naponta leveszi az e-mail üzenetek

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért

- átvett eszközökért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

-       minden szervezeti egység

    Szervezeten kívül:

-       a munkaterületéhez kapcsoló állami szervek, intézmények, vállalkozások

III. Munkaköri specifikáció

-       Jogosult aláírni: iskolalátogatási igazolást, bizonyítvány másolatok hitelesítését, egyéb ügyekben meghatalmazás alapján

 

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba.

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20………………………

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20…………………………

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

 

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Adminisztrációs feladatok ellátása

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

Igazgató

operatív irányítást illetően:

Igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

II.   A munkakör tartalma

 

1.    Feladatai részletesen:

 

-       adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;

-       meghatározott szakterületen ügyintézési feladatok ellátása;

-       az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;

-       általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;

-       számítógépes adatbeviteli feladatok végzése; írásbeli dokumentumok szerkesztése;

-       írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása;

-       beszédrögzítés gyorsírással vagy egyéb technikai megoldásokkal;

-       írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl. beszámolók, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) leírása (irányító szempontok szerint) és megszerkesztése;

-       jegyzőkönyvek készítése - szakmai irányítással;

-       iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;

-       határidők nyomonkövetése, betartása;

-       korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;

-       ügyfélmegkeresések továbbítása;

-       beszámolás a vezetőnek.

 

 

 

 

2.  Felelősségi kör:

 

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért.

 

 

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

 

Szervezeten belül:

 

Közvetlen felettes

iskola vezetősége

 

                 

 

III. Munkaköri specifikáció

−           ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

 

 

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 2020. július 1.

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 2020. július 1.

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

 gazdasági csoportvezető

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A gazdasági csoportvezető ellátja az intézmény tekintetében a főbb számviteli feladatokat, ellenőrzéseket folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény költségvetési gazdálkodását, elkészíti az időszaki költségvetési jelentéseket, a negyedéves mérlegjelentéseket és az éves számszaki beszámoló jelentéseket

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

Szekszárd Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       gyakorolja az intézményi belső utasításokban, szabályzatokban átruházott jogokat,

-       a jogszabályokban, az ügyrendekben, a belső szabályzatokban valamint egyéb külső-és belső utasításokban előírtakat betartja és betartatja,

-       tevékenyen részt vesz az éves költségvetés elkészítésében,

-       elkészíti – a valódiság elvének megfelelően az éves számszaki beszámoló- jelentést, és a negyedéves mérlegjelentéseket, valamint gondoskodik azok berögzítéséről a KGR rendszerbe,

-       adatokat szolgáltat a szöveges beszámolójelentés elkészítéséhez,

-       elvégzi a Kincstárral az egyeztetést havonta,

-       elkészíti a havi pénzforgalmi jelentéseket,

-       elkészíti a havi Ideiglenes költségvetési jelentést, és feladja a KGR-be, valamint feladja mellé a főkönyvi kivonatot,

-       érvényesíti az intézmény számláit.

Az érvényesítés az a művelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése megtörténik.

A kiadás teljesítésének és a bevételi beszedésnek elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, illetve, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

 

-       részt vesz a számlák, valamint személyi kiadások utalásában,

-       ellátja az általános forgalmi adóval kapcsolatos valamennyi teendőt / nyilvántartások, pénzügyi elszámolások,

-       a költség nemek alakulását figyelemmel kíséri, elszámolja az értékcsökkenési leírást

-       főkönyvi számlánként az analitikai feladás alapján, elvégzi a költségfelosztást és annak szakfeladatokra való terhelését, nyilvántartja

-       az eredeti-és módosított előirányzatokat, finanszírozási problémák észlelése esetén jelentést tesz az igazgatónak,

-       vezeti a meghatározott elkülönített nyilvántartásokat,

-       vezeti a főkönyvi könyveléssel kapcsolatos függő-és átfutó tételek részletező nyilvántartását,

-       az eltérések rendezési kötelezettségével elvégzi a könyvelés és a számlakivonatok rendszeres egyeztetését,

-       folyamatosan ellátja a munkafolyamatokba épített ügyrendi ellenőrzést,

-        munkakörével kapcsolatosan levelezést végez,

-       elvégzi a pénzügyi adatszolgáltatásokat

-       folyamatosan rögzíti az ESZC rendszerben a kötelezettségvállalásokat, figyelemmel kíséri az engedélyeztetést.

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a gazdasági főigazgató helyettes távollétében helyettesi minőségben tett intézkedéseiért,

- a gazdasági főigazgató helyettes által ráruházott jogkörök gyakorlása keretében tett intézkedéseiért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért.

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

belső: valamennyi szervezeti egység.

     Szervezeten kívül:

külső: állami szervek, intézmények

III. Munkaköri specifikáció

−    állandó jogszabály figyelés,

−    szakmai tudás fejlesztése,

−    ismeret megszerzése.

 

IV.  Általános kötelezettség:

−      az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−      feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−      munkatársaival együttműködni

−      felettesét rendszeresen informálni,

−      a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−      a tudomására jutott információkat megőrizni,

−      tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

-        

A munkaköri leírás módosítását mind a munkavállaló, mint a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…………………………….

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………………………………….

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                          közalkalmazott

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

gazdasági ügyintéző

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Beérkező számlák iktatása, igazolása, gépjármű nyilvántartása, egyéb nyilvántartások készítése.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

Szekszárd Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

gazdasági csoportvezető

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       gyakorolja a gazdasági csoportvezető által külön ráruházott jogköröket,

-       a jogszabályokban, az ügyrendekben, a belső szabályzatokban, valamint egyéb külső-és belső utasításokban előírtakat betartja és betartatja,

-       munkáját az EOS – integrált ügyviteli rendszer használatával végzi,

-       végzi a bejövő és kimenő számlák iktatását, igazolását,

-       gépjármű nyilvántartás vezetése (menetlevél nyilvántartás: szgk, az erőgépek, oktató traktor menetlevél szerinti üzemanyag elszámolás a tangazdaság járművei esetében a tangazdaság vezető adatai alapján. Mol számla teljesítés igazolásának alátámasztása ezen adatok alapján)

-       intézmény számláit érvényesíti:

-       figyelemmel kíséri a szállítói – vevői tartozásokat,

-       elkészíti a vevői tartozások beszedéséhez a fizetési felszólításokat,

-       analitikus nyilvántartást vezet az energia-felhasználásról,

-       analitikus nyilvántartást vezet a futó projektek számláiról

-       végzi a Pénzkezelési Szabályzatban rögzített pénztárosi feladatokat

-       vezeti a meghatározott elkülönített nyilvántartásokat,

-       éves és negyedéves beruházási statisztika és egyéb statisztika elkészítése, feladása,

-       elvégzi a féléves, éves költségvetési beszámolóhoz a szükséges egyeztetéseket (szállítói, vevői tartozások)

-       folyamatosan ellátja a munkafolyamatba épített ügyrendi ellenőrzést,

-       munkakörével kapcsolatban levelezést végez,

-       folyamatosan kapcsolatot tart a HC-DELTA KFT. által telepített, EOS – integrált ügyviteli rendszer - program használata közben esetlegesen felmerülő problémák megoldása érdekében,

-       folyamatosan rögzíti az ESZC rendszerben a kötelezettségvállalásokat

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a gazdasági főigazgató helyettes által ráruházott jogkörök gyakorlása keretében tett intézkedéseiért

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

belső: valamennyi szervezeti egység.

Szervezeten kívül:

külső: állami szervek, intézmények

III. Munkaköri specifikáció

−    állandó jogszabály figyelés,

−    szakmai tudás fejlesztése,

−    ismeret megszerzése.

 

IV.  Általános kötelezettség:

−      az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−      feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−      munkatársaival együttműködni

−      felettesét rendszeresen informálni,

−      a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−      a tudomására jutott információkat megőrizni,

−      tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a munkavállaló, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20……………………

A munkaköri leírás kiadója:                                                                                              

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………………………...

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

gondnok – raktáros – gépkocsivezető, munkavédelmi képviselő

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Az intézmény üzemeltetésének biztosítása, raktár kezelése, gépjárművezetés, munkavédelmi képviselő.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       figyelemmel kíséri az intézmény épületállományát, a berendezések, gépek, eszközök és felszerelések műszaki állapotát,

-       javaslatot tesz a szükséges karbantartások elvégeztetésére, a kisebb, azonnal elhárítható hibák kijavításáról közvetlen intézkedik,

-       irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók munkáját,

-       kapcsolatot tart az intézmény szolgáltatóival,

-       folyamatosan figyeli a gáz, villany, vízfogyasztási óra állását,

-       gondoskodik a jelenléti ívek naprakész vezetésének betartásáról, a változó bérek és a szabadságok kivételének alapbizonylatait a munkaügy részére tárgyhó utolsó munkanapját megelőző 5 munkanappal korábban leadja,

-       gondoskodik a jelentések határidőre történő elkészítéséről és továbbításáról,

-       gondoskodik a tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök, készletek raktározásáról, szakszerű tárolásáról, megőrzéséről, kezeléséről,

-       lebonyolítja a raktári forgalmat, a raktárba érkező vagyontárgyak mennyiségi és minőségi átvétele, a bevételi bizonylatok kiállítása, továbbítása a könyvelés felé minden hónapban a megadott határidőre, szabályszerűen kiállított és utalványozott bizonylatok alapján a kiadások teljesítése, raktári fejlapok naprakész vezetése, havi egyeztetés az analitikus könyveléssel, bizonylati fegyelem betartása,

-       végzi a raktári készletek és a raktárra visszavételezett selejtkészletek selejtezésre történő előkészítését,

-       a selejtezési bizottság rendelkezése szerint közreműködik a selejtezési eljárás során keletkezett haszon- és hulladék anyagok raktári visszavételezésében, értékesítésében, illetve a megsemmisítési eljárásban,

-       kollégiumi-élelmezési textiliák cseréje,

-       javításra küldött eszközöket kezeli,

-       gondoskodik a napi karbantartáshoz, parkgondozáshoz szükséges anyagok szükség szerinti megrendeléséről, főigazgató, gazdasági főigazgató helyettes előzetes egyeztetésével

-       gondoskodik beosztottai munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról, (ERGONOM  KFT. szerződés szerinti bevonásával), az előírások betartásáról és betartatásáról,

-       kapcsolatot tart a takarítással megbízott vállalkozóval, valamint a munkaidőn kívül, az intézmény őrzésével megbízott vállalkozó képviselőjével,

-       figyelemmel kíséri a kulcsok nyilvántartását és azok használatát,

-       feletteseitől kapott feladatok határidőre történő teljesítése,

-       intézmény gépjárműveit vezeti, üzemeltetési feltételeket biztosítja,

-       belső szabályzatokban, külső- és belső utasításokban foglaltak betartása, betartatása, illetve elvégzése,

-       mint munkavédelmi képviselő meg kell győződnie a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről,

-       a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról

-       az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról

-       a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről

 

 

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

belső: valamennyi szervezeti egység.

Szervezeten kívül:

vállalkozások

III. Munkaköri specifikáció

−           általános műszaki, gyakorlati tudás,

−           ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

 

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…………....

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Karbantartó

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Az intézmény épületeiben, a tangazdaságban, a jelzett műszaki hibák megszüntetését a gondok irányítása mellett.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

gondnok

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

 

-       folyamatosan végzi az iskola épületeiben, a tangazdaságban, a jelzett műszaki hibák megszüntetését a gondok irányítása mellett,

-       elvégzi a napi karbantartással kapcsolatos feladatokat,

-       a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges anyagigényeket felméri, egyezteti a gondnokkal és javaslatot tesz a megrendelésükre,

-       folyamatosan tartozik elvégezni a hiba megelőzési karbantartó munkákat,

-       azokat a nagyobb műszaki hibákat, amelyeket nem tud saját hatáskörben elhárítani jelenti a gondnoknak, aki intézkedik azok külső szolgáltató által történő elvégzéséről.

-       a műszaki meghibásodásokkal kapcsolatban végzi az előírt egyéb munkákat,

-        köteles munkavégzése során a balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat betartani és betartatni,

-       felettese utasításait az előírt határidőre teljesíti

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

belső: valamennyi szervezeti egység.

Szervezeten kívül:

vállalkozások

III. Munkaköri specifikáció

−           általános műszaki, gyakorlati tudás,

−           ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20………………

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………………

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Kertész

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A tanüzem kertészetének üzemeltetése

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

szakmai igazgatóhelyettes

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       a kertészethez tartozó munkagépek, kisgépek, munkaeszközök rendeltetésszerű használata,

-       a gyakorlati foglalkozásokhoz a szükséges anyagok, eszközök előkészítése,

-       felel a rábízott kertészeti raktár alleltári készletéért, a berendezések, szerszámok épségéért, használhatóságáért,

-       a bemutató és gyakorlókert rábízott részén önálló termesztő tevékenységet folytat a tanüzemvezetővel (kertészmérnökkel) történt előzetes egyeztetés és terv alapján,

-       a rábízott terület jelenleg az üvegház, a fóliák és a szabadföldi kertészet, valamint a park,

-       javaslatot tesz az eszközök, anyagok, vetőmagok, stb. beszerzésére, pótlására,

-       feladata a megfelelő talaj előkészítés, tápanyag utánpótlás,

-       gondoskodik a kertészeti – zöldségtermesztési növények szaporításáról – bújtatásáról - hajtatásáról, palántanevelésről, telepítésről, öntözésről, növényvédelemről és egyéb növényápolási munkáiról, felügyeletéről,

-       felel a gyakorló területeken lévő növények folyamatos ápolásának betartásáért, a gyakorlatokon kívül diákok hiányában, biztosítja a kerti-üvegházi munkák folyamatosságát, rendszeresen ápolja, gondozza a gyakorlati területet,

-       részt vesz a különböző termények betakarításában, piaci előkészítési munkáiban, a konyhai raktár részére történő átadásában,

-       a gyakorlóterületen termelt áru (palánta, gyümölcs, dísznövény, stb) értékesítését végzi a gazdasági hivatal előírásai és előzetes egyeztetése szerint,

-       feladata a szükséges dísznövények szaporítása, gondozása, a park és az épületek díszítését szolgáló dísznövénypalánták és cserepes növények szaporítása, nevelése,

-       szakvezetővel történő egyeztetés után a virágágyások kialakítása, azok egynyári vagy évelő növényekkel való ellátása,

-       a naprakész ápolása, gondozása a virágágyaknak, a meglévő rózsatövek teljes körű ápolása, gondozása,

-       rendezvények alkalmával díszítő munkák elvégzése, heti szakmai gyakorlatokon a technikus osztályoknál begyakoroltató, munkáltató tevékenységet végez a szaktanár mellett,

-       felügyeli és foglalkoztatja a kertészeti gyakorló területen a hetesi gyakorlatra beosztott tanulókat,

-       a nyári összefüggő gyakorlatokon a hozzá beosztott tanulók munkáját szervezi és ellenőrzi, feljegyzést készít a tanulók hiányzásáról, munkához való hozzáállásáról, magatartásáról, jelentést tesz a tanüzemvezetőnek, gyakorlati oktatásvezetőnek,

-       a beosztott tanulókat munkavédelmi oktatásban részesíti, jegyzőkönyvet vezet, felel egészségi és testi épségükért,

-       baleset előfordulásakor a Munkavédelmi Szabályzat előírásai szerint jár el,

-       köteles munkavégzése során a balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat betartani és betartatni,

-       belső szabályzatokban és egyéb utasításokban foglalt előírásokat betartja és betartatja,

-       munkavégzése során az előírt munkaruha és védőfelszerelés viselésére kötelezett,

-       felettesei utasításait határidőre teljesíti,

-       feladata továbbá minden kertészeti oktatást kiszolgáló tevékenység, amivel vezetője megbízza.

 

 

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért.

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

Közvetlen felettes

iskola vezetősége

III. Munkaköri specifikáció

−           ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

 

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…………………………..

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Állatgondozó

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Az állattartó telep munkáinak végzése

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

tanüzemvezető

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       munkakezdéskor az állatok létszámának, egészségi állapotának ellenőrzése, rendellenesség esetén a közvetlen felettes tájékoztatása

-       az állatok takarmányozása, itatása, tisztántartása

-       az abraktakarmány helyben darálása, keverése

-       a telep takarmányszükségletét biztosító betakarítási munkákban történő részvétel

-       trágyázás, almozás, takarítás

-       fejés, tejkezelés, mosogatás

-       tejszállításra való előkészítése, tejeladás

-       ivarzó állatok megfigyelése

-       segédkezés a tenyésztési, szaporítási, állategészségügyi kezelések munkafolyamatainál

-       ellések előkészítése, levezetése, újszülött állatok ellátása, gondozása

-       higiénia, fertőtlenítési munkák elvégzése

-       közreműködés az adminisztráció végzésében

-       a telepen folyó oktatómunka elősegítése, a hetesi gyakorlaton lévő tanulók irányítása, felügyelete

-       az állattartó telep rendben tartása

 

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért

- a hetesi gyakorlaton lévők munkájáért

- az állattartó telepen lévő állatokért, eszközökért, készletekért

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

-       közvetlen felettes

-       iskola vezetősége

Szervezeten kívül:

vállalkozások

III. Munkaköri specifikáció

−           általános műszaki, gyakorlati tudás,

−           ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20………………………….

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

II.            Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Traktoros

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez kapcsolódó gépi munkák végzése, a gondnokság területén szállítási munkák végzése.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

tanüzemvezető

operatív irányítást illetően:

szakmai igazgató-helyettes

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

-

A helyettesített személy neve, munkaköre:

-

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       munkakezdéskor a használandó erő- és munkagépek állapotának ellenőrzése, rendellenesség esetén a közvetlen felettes tájékoztatása,

-       az erő- és munkagépek karbantartása, tisztántartása,

-       az állattartótelep takarmányszükségletét biztosító betakarítási munkákban történő részvétel,

-       a növénytermesztési munkákban való részvétel,

-       gondnoksági szállítási munkákban való részvétel,

-       a munkanapló vezetése,

-       a gépszín rendben tartása

 

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

-       közvetlen felettes

-       gondnok

-       állattartótelep dolgozói

-       karbantartók

Szervezeten kívül:

-       bérmunkát végző cégek, vállalkozók

III. Munkaköri specifikáció

−           általános műszaki, gyakorlati tudás,

−           ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20……………

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

III.          Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Konyhai dolgozó

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

 

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium - konyha

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

gazdasági csoportvezető

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

 

-       a konyha kövezetét felsöpri és felmossa

-       a munkafelületeket, falakat, gépeket, berendezéseket lemossa

-       a szemetesedényeket kiüríti és kimossa

-       az edényeket elmosogatja

-       a takarításhoz különféle vegyszereket használ

-       a nyersanyagokat és eszközöket behordja a munkaterületre

-       megtisztítja az alapanyagokat

-       feldarabolja és főzésre előkészíti az alapanyagokat

-       a szakács utasításait követve segít a főzésben

-       elvégzi vagy közreműködik a terítésben

-       közreműködik az ételek kiosztásában

-       a tányérokat, edényeket, ételmaradékokat összegyűjti

-       betartja az utasításokat

-       együttműködik a séffel, szakáccsal és felszolgálóval

 

2.  Felelősségi kör:

 

−      Felelős az átvett eszközökért.

−      Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

belső: valamennyi szervezeti egység.

Szervezeten kívül:

-       közvetlen felettese

-       iskola vezetői

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20………………………….

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

könyvtáros

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka segítése, korszerű könyvtári szolgáltatás nyújtása.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

-

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

-

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       Szükség szerint elvégzi a gyűjtőköri szabályzat és a programterv könyvtári részének módosítását. Együttműködik a könyvtári szakértővel.

-       Könyvtárhasználati rendet készít és azt jól látható helyen kifüggeszti – mely tartalmazza a könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók igénybevételének és kölcsönzésének rendjét.

-       Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt. Ellátja az állomány feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét.

-       Felelős az állomány megóvásáért.

-       A muzeális értékű könyveket pormentesen védett helyen tartja.

-       Naponta biztosítja a nyitvatartási időt, a dokumentumok kölcsönzését.

-       Beszerzi és nyilvántartásba veszi – az igények figyelembe vételével – az új dokumentumokat.

-       Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében érvényes diákigazolvány, felnőtteknél személyi igazolvány bemutatásával lehetséges.

-       A könyvtári tagokkal megismerteti a katalógusrendszert, a könyv- és könyvtárhasználatot. Egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás népszerűsítése, személyiségfejlesztés érdekében.

-       Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak, kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.) Biztosítja a kézikönyvtár zavartalan használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről.

-       Tájékoztatást ad a könyvtárhasználati rendről az egyéni és csoportos érdeklődőknek, használóknak.

-       Vezeti a könyvtári statisztikát. Közreműködik a tankönyvellátás szervezésében, a tartós tankönyvek kezelésében.

-       Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba vételét.

-       Folyamatosan tájékoztatja az oktatókat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és cikkekről, az oktatói segédanyagokról, kézikönyvekről.

-       Előkészíti a belső továbbképzéseket a szakirodalom ajánlásával. Követi a pályázati figyelőt és egyéb pályázati felhívásokat. Szorgalmazza és részt vesz a pályázatok szakszerű elkészítésében.

-       Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervez, aktívan részt vesz a hagyományápoló munkában.

-       Segíti az oktatókat az olvasóvá nevelés folyamatában. Együttműködik a könyvtár és szolgáltatásai megszerettetéséért.

-       A továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.

-       Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Félévente beszámol az oktatótestületnek szakmai tevékenységéről, javaslatokat tesz.

-       Határidőre elvégzi - minőségi kivitelezésben - mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel a vezető, és helyettese megbízza.

-       Az intézmény feladat ellátási tervében meghatározottak szerint végzi munkáját. Az oktatótestületi szobában a hirdetőtáblán közzétett és számára kijelölt feladatokat végzi.

-       Változatos módszerekkel az iskola értékrendje szerint neveli, pozitívan irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyiségével, modorával, hangnemével, megnyilvánulásaival, munkafegyelmével példát ad a tanulók számára.

-       Az oktatókkal együttműködve segíti az egyéni képességek és a tehetség kibontakozását. Felkészíti, és ha szükséges, kíséri a diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és rendezvényekre.

-       Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja a vezető és a helyettes utasításait.

 

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért.

 

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

- oktatók

- iskola vezetősége

 

Szervezeten kívül:

-       Városi Könyvtár

 

III. Munkaköri specifikáció

−    szakmai tudás fejlesztése,

−    ismeret megszerzése.

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba.

 

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…………………..

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20………………….

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

laboráns

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

A laboratóriumi és tankonyhai gyakorlatok segítője, eszközeinek felelőse, a laboratóriumi munkák anyag és eszközbiztosításának és a laboratóriumok rendjének felelőse.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

szakmai igazgatóhelyettes

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

iskola oktatói

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

-

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

·      A laboratóriumok rendjének kialakítása és fenntartása

-      Gondoskodik az eszközök, gépek és műszerek működőképességéről.

-      Figyelemmel kíséri a vegyszerkészlet alakulását, jelzi a beszerzés szükségességét.

·      Az eszköztárolás, vegyszertárolás rendjének kialakítása

-      Gondoskodik a vegyszerek és eszközök elhelyezéséről, hozzáférhetőségéről.

·      A szükséges dokumentumok vezetése és vezettetése

-      Ellenőrzi a törési napló bejegyzéseit.

-      Vezeti a fogyóeszköz nyilvántartást.

-      Követi a vegyszerkészletet.

·      A laboratóriumi gyakorlatok segítése

-      Elkészíti a gyakorlatokhoz szükséges alapoldatokat, gondoskodik a tejvizsgálati labor speciális oldatairól.

-      Előkészíti a gyakorlatokhoz szükséges eszközöket, berendezéseket, anyagokat, beszerezteti a vizsgálati mintákat.

-      Elkészíti egy hétre előre a heti gyakorlati rendet – a gyakorlatok vezetőjével egyeztetve, írásban rögzíti az anyag- és eszközszükségletet.

-      Segíti a gyakorlati munkavégzést.

-      Jelen van a veszélyesebb vegyszeres vizsgálatoknál.

-      A gyakorlatok végeztével ellenőrzi a laborok rendjét.

-      Gondoskodik az elmosogatott eszközök helyükre kerüléséről.

-      Az észlelt meghibásodásokat, rongálódásokat jelzi felettesének, illetve a gondnoknak.

-      Gondoskodik a laborköpenyek heti cseréjéről.

·      Javaslatot tesz a selejtezésre, eszközpótlásra, laborfejlesztésre

·      Közreműködik pályázatok készítésében

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért

- átvett eszközökért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

- oktatók

- iskola vezetősége

 

III. Munkaköri specifikáció

−    szakmai tudás fejlesztése,

−    ismeret megszerzése.

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba.

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20………………………..

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

rendszergazda

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Az intézményben használt oktatástechnikai eszközök, az ügyviteli munkát

segítő számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása.

Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, az iskola tanáraival, ügyviteli dolgozóival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

igazgató

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

-

A helyettesített személy neve, munkaköre:

-

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       Elvégzi a gondjaira bízott oktatástechnikai eszközök karbantartását, rendszeres ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében.

-       A tapasztalt hibákat – ha javítása külső szakember igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésre bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavítja.

-       Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről munkanaplót vezet.

-       A tanári szobában kifüggesztett füzetbe írt igények szerint elhelyezi a tantermekbe a kért oktatástechnikai eszközöket, majd a használat után visszaviszi azokat a tároló helyre.

-       Leltárt készít az oktatástechnikai eszközökről, felelősséggel tartozik értük.

-       Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre.

-       Elvégzi az iskolai rendezvények hangosítási teendőit, ügyel a hangosító eszközök működőképességére.

-       Működőképes állapotban tartja az iskolarádiót, javaslatot tesz a fejlesztésre.

-       Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését.

-       A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre.

-       Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.

-       Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez, szerver helyiségbe és a számítástechnika termekbe bejutás lehetősége, különösen indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell jegyeznie.

-       Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését.

-       Leltárt kell készítenie a gépekről és a hozzá tartozó programokról, azokat ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük.

 

Hardver

-       Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja.

-       Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről munkanaplót vezet.

-       Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel.

-       Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről.

 

Szoftver

-       Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, javaslatot tesz a legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.

-       Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata.

-       Az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez.

-       Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását.

 

Hálózat

 

-       Különös figyelmet fordít az iskolai ügyviteli munkát segítő számítógépes hálózat hatékony biztonságos üzemeltetésére.

-       Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori állapothoz igazítja.

-       Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott főbb lehetőségeket.

-       Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.

-       Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a felhasználói jogokat karbantartja.

-       Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira.

-       A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot csak különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika szakos tanár bonthatja fel.

-       A hálózatba nem kapcsolt gépek esetén (belső ellenőr, élelmezésvezető) megvizsgálja a hálózatba kapcsolás lehetőségét, javaslatot tesz arra.

 

Elektronikus levelezés

 

-       Feladata az iskola elektronikus levelezőrendszerének folyamatos üzemeltetése.

-       Biztosítja a levelezőszerver folyamatos működését, valamint biztosítja, hogy az iskola szerverét ne lehessen hamis feladójú levelek küldésére felhasználni (open relay probléma).

-       Kezeli az ismeretlen címzetteknek érkező elektronikus leveleket.

 

 

2.  Felelősségi kör:

- a fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért,

- a jogszabályokban, felsőbb szervek, valamint felettesei utasításainak megfelelő végrehajtásáért,

- munkakörébe épített ügyrendi ellenőrzés maradéktalan érvényesítéséért.

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

Szervezeten belül:

belső: valamennyi szervezeti egység.

Szervezeten kívül:

vállalkozások

III. Munkaköri specifikáció

−           általános műszaki, gyakorlati tudás,

−           ismeret megszerzése.

−           különböző ingatlanok, eszközök jó gazda módjára történő kezelése

 

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20…………………….

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20……………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

IV.          Általános információk

Szerv, szervezeti egység megnevezése:

Déli Agrárszakképzési Centrum

Munkakör megnevezése:

Takarító

Munkakört betöltő neve:

 

A munkakör célja:

Különböző épületek (irodák, tantermek, szociális helyiségek) belső tereit tartja tisztán és rendben. Felülettisztítást, ipari jellegű takarítási munkákat végez kézzel vagy géppel.

Munkakör helye a szervezeten belül:

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium

Munkavégzés helye

elsődlegesen:

7100 Szekszárd, Palánk 19.

másodlagosan:

 

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja

Közvetlen felettese

szakmai irányítást illetően:

gondnok

operatív irányítást illetően:

igazgató

A munkakör helyettesítését ellátó neve, munkaköre:

 

A helyettesített személy neve, munkaköre:

 

               

 

 

II.   A munkakör tartalma

1.    Feladatai részletesen:

-       megismeri a takarítandó területet, tisztázza a feladatot és az alkalmazandó takarítási technológiát

-       előkészül a munkavégzésre, kiválasztja az alkalmazandó gépeket, eszközöket, anyagokat (tisztítószereket)

-       kiüríti a hulladékgyűjtő edényeket és tiszta tasakot helyez bele (a szelektíven összegyűjtött hulladékot a kijelölt helyre szállítja)

-       célgépeket üzemeltet (pl. seprőgép, súrolóautomata, lombszívó, porszívók)

-       szőnyegeket, szőnyegpadlót, kárpitot, padlózatot porszívóz

-       súrol és vízkőtelenítést végez, követ csiszol

-       tisztítja például: az üvegfelületeket, tükörfelületeket, radiátorokat és csöveket, világítótesteket, függönyöket

-       az előcsarnokok, folyosók, lépcsők padlóját tisztítja (moppal, géppel), fényesíti

-       összegyűjti a darabos szennyeződéseket és a szivárgó anyagokat, megelőzi a környezetszennyezést

-       portalanítja és ápolja a felületeket, a berendezési tárgyakat

-       eltávolítja a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket, foltot tisztít

-       fertőtlenítést végez

-       fürdőket, mosdókat, illemhelyeket takarít, a fogyóban lévő tisztasági eszközöket higiéniai szereket pótolja

-       csúszás mentesíti és védőréteggel látja el a felületeket, területeket

-       pókhálózást végez

-       ágyon a huzatot, takarót elrendezi, ágyneműt, törülközőt, köntöst cserél

-       szellőzteti és illatosítja a helyiségeket

-       tisztítja és gondozza a növényeket, takarítja az épületen kívüli területeket

-       a munkaeszközöket, gépeket és a kezelő, tisztító és ápolószereket a kijelölt helyen tárolja

-       dokumentálja az elvégzett feladatokat, a tapasztalt rendellenségeket feljegyzi és jelzi

-       kapcsolat tartása a munkatársakkal és a csoportvezetővel, bejáráson vesz részt az ügyfél megbízottjával

-       évente 3 alkalommal / felettesei által kijelölt időpontokban /nagytakarítást tartani köteles: súrolás, felmosás, ajtók, ablakok, bútorok, berendezési tárgyak, hűtőgépek, stb.lemosása,

-       takarítói ténykedéséhez szükséges tisztítószereket havonta egy alkalommal a gondnoktól felvételezi, gondoskodik ezek tárolásáról, hatékony felhasználásáról,

-       takarítása során észlelt műszaki meghibásodásokat / elromlott WC-ék, csöpögő csapok,  kitörött ablakok stb. / jelzi a gondnok felé,

-        takarítása befejezése után gondoskodik arról, hogy takarítási területén a vízcsapok elzárásra, a lámpák eloltásra kerüljenek,

-       betartja a belső szabályzatokban /munkavédelmi, tűzvédelmi / rögzített előírásokat,

-       közvetlen felettese utasításán túlmenően elvégzi a takarítandó terület /épület/ vezetőjének a takarítással kapcsolatos észrevételezését,

-       felettesei /és munkaterületi/ egyéb, a munkaköri feladatával kapcsolatos utasításait legjobb tudása szerint ellátja.

 

 

 

2.  Felelősségi kör:

−      Felelős az átvett eszközökért.

−      Felelős az iskola állapotának megőrzéséért.

 

3.  A munkakör ellátásához kötődő kapcsolattartás

5.      Szervezeten belül:

-       közvetlen felettes

-       iskola vezetősége

IV.  Általános kötelezettség

−    az előírt időben és helyen munkaképes állapotban megjelenni

−    feladatait legjobb tudása szerint, késedelem nélkül végrehajtani

−    munkatársaival együttműködni

−    felettesét rendszeresen informálni,

−    a szükséges adatszolgáltatást valósághűen nyújtani

−    a tudomására jutott információkat megőrizni,

−    tartózkodni minden olyan közléstől, ami az intézményre, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

V.   A munkaköri leírás hatálya

A munkaköri feladatok meghatározása az aláírás napján lép hatályba,

A munkaköri leírás módosítását mind a közalkalmazott, mind a munkáltató kezdeményezheti. A módosítás az írásba foglalás és aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát veszti.

Szekszárd, 20………………………..

                                               A munkaköri leírás kiadója:

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                               kancellár

A munkaköri leírásban írottakat tudomásul veszem, az abban foglaltak végrehajtását kötelezőnek ismerem el. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Szekszárd, 20…………………………..

                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                           munkavállaló

 


Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Telefon: +36 74 311-277

E-mail: info@csaposuli.hu

OM azonosító: 036410/034


2024Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium